Urklipp från agendans pärmbild, titel i svart text med en vit blomdekor under.

Utvecklings- och hållbarhetsagendan

Åland är ett samhälle i framåtrörelse.

En bärkraftig samhällsutveckling är en del av det åländska samhällets ursprung. Genom århundraden har människorna som levt i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och den omgivande naturen. Hela tiden med ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation, i minst lika bra skick som den var när man tog emot den. Deras ansträngningar har skapat ett på väldigt många sätt fantastiskt välfärdssamhälle. Således finns det stor anledning att rikta en tacksamhetens tanke till tidigare generationer.

Samtidigt är varken det åländska eller globala samhället idag hållbart.

Med insikt i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens gick de folkvalda, i lagtinget och landskapsregeringen, under 2014 in för en gemensam strävan mot en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051. Detta i enlighet med en internationellt använd definition av begreppet hållbar utveckling. Definitionen består av fyra så kallade hållbarhetsprinciper.

I och med den gemensamma strävan behövs en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Detta dokument beskriver denna agenda, som består av en vision, strategiska utvecklingsmål per 2030, exempel på tänkbara indikatorer för uppföljning av målen samt stödstrukturer för agendans förverkligande. Stödstrukturerna syftar till att hjälpa alla, som vill bidra till förverkligandet, att gå från tanke till handling.

Agendan har arbetats fram av hundratals personer och manifesterats genom evenemanget Forum för samhällsutveckling i september 2016. Processen hade sitt avstamp i och med evenemanget Forum för samhällsutveckling i februari 2016, då alla som bor och verkar på Åland bjöds in till att vara med och förädla en gemensam vision. Med utgångspunkt i visionen har därefter sju strategiska utvecklingsmål, som alla har siktet inställt på att uppnås senast 2030, definierats. Utvecklingsmålens syfte är att uppnåendet av dem bidrar till förverkligandet av visionen.

Parallellt med att Åland har definierat sin agenda har världen gjort det samma. I september 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030, med sjutton globala och hållbara utvecklingsmål för världen. Förverkligandet av den lokala agendan för Åland utgör samtidigt det åländska, om så i det lilla, bidraget till genomförandet av Agenda 2030.

Med engagemang och medvetna handlingar i allas vår vardag samt genomtänkta förädlingar av ordinarie verksamheter hos aktörer i samhällets alla sektorer, finns förutsättningar för att vi steg för steg förverkligar visionen:

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Bekanta dig mer med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland på webbplatsen bärkraft.ax

Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051

Den 19 december 2013, tog landskapsregeringen beslut om att föra ett meddelande om strategi för hållbar utveckling till lagtinget vilket är en viktig milstolpe i landskapsregeringens arbete för en hållbar utveckling.

Målet är att Åland ska vara ett helt hållbart samhälle år 2051 och en konkretiserad handlingsplan kommer att utarbetas successivt framöver. Under de kommande åren väntar flera insatser med utgångspunkten att på bästa sätt ta till vara tidigare erfarenheter, påbörja nya insatser och att sätta in det i en strategisk helhet.

Landskapsregeringens hållbarhetsstrategi Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051 finns som bilaga.