Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Länkar

Diskrimineringsombudsmannen, DO, på Åland

Sedan 1 november 2007 sköter DO tillsynen av jämställdhetslagstiftningen.

Diskriminieringsombudsmannen på Ålands webbplats

Jämo i Finland

Jämställdhetsombudsmannen i Finlands webbplats

Diskrimineringsombudsmannen i Finland

Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft 1.1. 2015 och minoritetsombudsmannen blev diskrimineringsombudsman. Samtidigt flyttade byrån administrativt från inrikesministeriet till justitieministeriet.

Diskrimineringsombudsmannen i Finlands webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Sverige

DO i Sveriges webbplats

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet främjar hållbara villkor för forskning och utbildning genom kunskap om genus och andra kritiska perspektiv.

Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs universitets webbplats

Jämställdhetsmyndigheten i Sverige

Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete måste drivas med tyngd och långsiktighet, därför inrättades Jämställdhetsmyndigheten den 1 januari 2018. Myndigheten säkerställer att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Jämställ.nu

Portalen för dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Portalen drivs av Jämställdhetsmyndigheten i Sverige.

Portalen jämställ.nu

Regeringskansliet i Sverige om jämställdhet

Läs om jämställdhet på regeringen.se

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet  

Läs om Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitets webbplats

NCK Kunskapsbanken

Samlad kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter. Tillhandahålls av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

NCK Kunskapsbanken på Uppsala universitets webbplats

Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen, NCK Kunskapsbanken på Uppsala universitets webbplats

Stödtelefonen kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av NCK.

Läs om kvinnofridslinjen på webbplatsen www.kvinnofridslinjen.se

Europarådet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (pdf, Europarådets fördragsserie – nr 210)

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. De arbetar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle.

Sveriges Kvinnolobbys webbplats

Följ pengarna – Metodmaterial för att granska budget och verksamhet på Sveriges Kvinnolobbys webbplats

Vårdguiden

Läs om våld i parrelationer på 1177 Vårdguiden

Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna.

Svenska FN-förbundets webbplats

Globalportalen

På Globalportalen finns information om globala frågor och för en rättvis och hållbar värld. Globalportalen drivs av Forum Syd och består av biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Läs om jämställdhet på globalportalen.org

Länsstyrelsen i Dalarna m.fl.

Jämställt hela tiden – metoder och övningar för jämställdhetsintegrering, pdf på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:09
Uppdaterad 3.1.2020 kl. 15:14