Mål för jämställdhetsarbetet 2019-2030

Ålands jämställdhetsarbete ska konkret och effektivt bidra till jämställdhet och arbetet har kommit långt genom lagstiftning och politiska åtgärder. Samtidigt har Åland en lång väg kvar innan alla kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt, inflytande och möjligheter att påverka och forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Ålands arbete för jämställdhet tar sin utgångspunkt ifrån det femte målet i FN:s globala hållbarhetsagenda och bidrar till att uppnå målen för Agenda 2030 då jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Agenda för jämställdhet 2019 – 2030 bidrar även till att uppfylla den fjärde hållbarhetsprincipen i Utvecklings- och hållbarhetsagdendan för Åland: i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.

Det övergripande målet för jämställdhet på Åland är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Utifrån det övergripande målet arbetar landskapsregeringen efter sex strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarna presenteras här nedanför.

För att läsa Ålands landskapsregerings Agenda för jämställdhet 2019 – 2030, följ länken i rutan här intill.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati men är också en drivkraft för tillväxt, hållbar utveckling och kvalitet i verksamheten. Landskapsregeringen utvecklar arbetet med jämställdhet i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare. Men det är en lång process att bygga upp ett bärkraftigt, jämställt och demokratiskt Åland. För att uppnå ett jämställt samhälle krävs en aktiv jämställdhetspolitik som inte enbart förbättrar situationen för individen utan lyfter hela samhället. Det handlar i hög grad om att identifiera, synliggöra och analysera de strukturer i samhället som utgör ett hinder för flickors och kvinnors, pojkar och mäns reella möjligheter att förverkliga målet om ett Åland där alla kan blomstra. I och med den gemensamma strävan behövs en Agenda för jämställdhet för Åland.

Agenda för jämställdhet 2019 - 2030 består av mål och strategisk inriktning per 2030 samt tydliggör stödstrukturer för ett långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete och agendans förverkligande. Agendan utgår ifrån att kvinnor och män, pojkar och flickor inte är enhetliga grupper utan att analyser av olika maktordningar, såsom socioekonomisk bakgrund, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, kan ha stor betydelse för träffsäkerhet och genomslag för jämställdhet.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin jämställdhetsintegrering har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter. Att ta tillvara både kvinnors och mäns, flickors och pojkars kompetens, erfarenhet och möjlighet till påverkan är avgörande för att skapa en hållbar framtid.

Ett systematiskt arbete med årliga handlingsplaner och en formaliserad stödstruktur

Agenda för jämställdhet kommer årligen att konkretiseras i handlingsplaner. Stödstrukturen består både av en central strategi - samordningen, som är närvarande i samtliga steg, och fem stödjande strategier (skapa kunskap, utveckla mötesplatser, sprida kunskap, följa upp och prioritera) som driver utvecklingsarbetet framåt.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor och bemötas på lika villkor i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sexuella trakasserier och kränkningar, negativa kroppsideal och stereotypa framställningar av kvinnor och män ska motverkas. Nolltolerans för könsrelaterat våld. Konstruktiva och effektiva metoder som kan stoppa det könsrelaterade våldet ska utvecklas.

Publicerad 30.12.2019
Uppdaterad 30.12.2019