Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Mål för jämställdhetsarbetet 2019-2030

Det övergripande målet för jämställdhet på Åland är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Utifrån det övergripande målet arbetar landskapsregeringen efter sex strategiska inriktningar. De strategiska inriktningarna presenteras här nedanför.

För att uppnå ett jämställt samhälle krävs en aktiv jämställdhetspolitik som inte enbart förbättrar situationen för individen utan lyfter hela samhället. Det handlar i hög grad om att identifiera, synliggöra och analysera de strukturer i samhället som utgör ett hinder för flickors och kvinnors, pojkar och mäns reella möjligheter att förverkliga målet om ett Åland där alla kan blomstra. I och med den gemensamma strävan behövs en Agenda för jämställdhet för Åland.

Agenda för jämställdhet 2019 - 2030 består av mål och strategisk inriktning per 2030 samt tydliggör stödstrukturer för ett långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete och agendans förverkligande. Agendan utgår ifrån att kvinnor och män, pojkar och flickor inte är enhetliga grupper utan att analyser av olika maktordningar, såsom socioekonomisk bakgrund, etnicitet, funktionsförmåga, ålder, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, kan ha stor betydelse för träffsäkerhet och genomslag för jämställdhet.

För att läsa Ålands landskapsregerings Agenda för jämställdhet 2019 – 2030, följ länken i rutan här intill.

Ett systematiskt arbete med årliga handlingsplaner och en formaliserad stödstruktur

Agenda för jämställdhet kommer årligen att konkretiseras i handlingsplaner. Stödstrukturen består både av en central strategi - samordningen, som är närvarande i samtliga steg, och fem stödjande strategier (skapa kunskap, utveckla mötesplatser, sprida kunskap, följa upp och prioritera) som driver utvecklingsarbetet framåt.

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor och bemötas på lika villkor i hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I Hållbarhets- och utvecklingsagendan finns sju strategiska utvecklingsmål och arbetet med Agenda för jämställdhet bidrar inom denna inriktning till att förstärka mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sexuella trakasserier och kränkningar, negativa kroppsideal och stereotypa framställningar av kvinnor och män ska motverkas. Nolltolerans för könsrelaterat våld. Konstruktiva och effektiva metoder som kan stoppa det könsrelaterade våldet ska utvecklas.

Publicerad 30.12.2019 kl. 14:44
Uppdaterad 21.1.2020 kl. 14:12