Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kommunutredning

Landskapsregeringen lämnade den 11 april 2017 över ett meddelande om en reform av kommunstrukturen till lagtinget (nr 4/2016-2017). Meddelandet beskriver vägen framåt med en kommunreform.

Kommunutredningen har resulterat i att PwC lämnat tre rangordnade och motiverade förslag på förändrad kommunstruktur.  

Ett underlag från workshoparna har publicerats som en bilaga, Arbetsmaterial inför workshop - Kommunförslag 3. Den innhåller ett alternativ med tre kommuner och ett med sju kommuner. Alternativen diskuterades vid den femte och sista workshopen med kommunerna. Efter den sista workshopen blev resultatet Kommunförslag 3 med sju kommuner.

Kommunutredningen offentliggjordes den 28 februari 2017. Samma eftermiddag arrangerade landskapsregeringen ett seminarium med PwC där även Åsub och Carolina Sandell medverkade. Dokumentationen från seminariet finns under fliken Dokumentation seminarium.

Parallellt med Kommunutredningen genomförde Åsub en enkät om kommunstrukuren vars resultat även PwC berört i sin utredning. Resultatet av Åsubs enkät offentliggjordes den 14 februari 2017.

PwC:s utredning delades in i sex faser:

  1. Introduktion, uppstart och presentation av "Förslag 1"
  2. Nulägesanalys och presentation av "Förslag 2"
  3. Workshops, presentation av "Förslag 3" och konsekvensbeskrivning
  4. Fördjupad analys
  5. Förankring
  6. Rapportering

”Förslag 1” som innebär en kommun för hela Åland lades fram vid projektets start våren 2016. PwC presenterade ett pm med en djupare analys av "Förslag 1" i augusti 2016.

Nulägesanalysen av samtliga 16 kommuners strukturella förutsättningar, ekonomi och verksamheter samt ”Förslag 2” offentliggjordes i juni 2016. 

Nulägesanalysen och ”Förslag 2” bygger på intervjuer med kommunföreträdare i samtliga kommuner samt analys av statistik och nyckeltal. Nulägeslägesanalysen är publicerad under fliken "Nulägesanalys".

”Förslag 3” tog PwC  fram genom fem olika workshops med kommunföreträdare och förslaget blev offentligt i oktober 2016.

Analysen av de tre förslagen fördjupades under november-januari med ekonomiska och juridiska analyser. 

I samband med den fördjupade analysen har PwC i december 2016 genomfört två medborgardialoger för att förankra utredningen och ta tillvara synpunkter inför det fortsatta arbetet. Då blev även ett utkast av den kommande slutrapporten offentligt. Syftet med att publicera ett arbetsmaterial är att processen med utredningen ska vara så öppen som möjligt. Vänligen observera att PwC arbetat vidare med utkastet.

En närmare beskrivning av arbetsmetod och projektets upplägg finns bland bilagorna.

Publicerad 22.6.2016 kl. 08:21
Uppdaterad 12.8.2021 kl. 15:12