TEMA: Jämställdhet för barn och unga på Åland

Jämställdhet i barnomsorgen handlar inte om att ta bort. Det handlar om att lägga till. När vi bemöter flickor och pojkar jämställt ger vi dem 100 sätt att vara på, 100 sätt att göra, tänka, vilja och önska istället för ett för flickor och ett för pojkar.

Jämställdhet handlar med andra ord inte om att flickor inte ska leka med dockor, att pojkar inte ska leka med bilar eller om att flickor och pojkar ska bli lika. Det handlar inte heller om vem som får eller inte får tycka om rosa eller blått. Jämställdhet i barnomsorgen handlar om att bredda könsrollerna för flickor och pojkar.

Det övergripande målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. Detta poängteras även i barnomsorgens värdegrundsuppdrag. Därför ska var och en som använder offentligt finansierad verksamhet kunna känna sig trygg i vetskapen om att bemötande och service, liksom resursfördelning, utformas på ett likvärdigt sätt för flickor och pojkar.

Publicerad 17.1.2019
Uppdaterad 3.1.2020