Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Syfte

Att befästa det påbörjade arbetet med en åländsk barnomsorgsverksamhet med hög och likvärdig kvalitet för flickor och pojkar. Detta genom att personal som möter barnen utvecklar en gemensam kunskapsgrund samt att arbetet fördjupas för effekter på längre sikt.

Barnomsorgen på Åland har påbörjat arbetet för ett systematiskt jämställdhetsarbete. Detta genom att samtliga daghem under perioden 2010-2011 deltog i landskapsregeringens projekt En jämställd barnomsorg. Integrering av genus och jämställdhet i den åländska barnomsorgen. Kommitténs förslag var då: ”För att genus- och jämställdhetsarbetet skall bli en naturlig del av det dagliga arbetet i den åländska barnomsorgen föreslår kommittén ett projekt som omfattar två år för att igångsätta en process så att genus- och jämställdhetsperspektivet naturligt integreras i verksamheten.”

Under projektperioden skedde en kunskapsuppbyggnad och i varierad grad observerade samt prövade personalen olika metoder för att synliggöra förhållningssätt, förväntningar och arbetssätt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Det behövs ytterligare insatser för ett systematiskt och hållbart arbete med jämställdhet i daghemmen. Det arbete som kommer att behövas framöver bör ha som övergripande syfte att skapa en gemensam plattform utifrån jämställdhetsdefinitionen med avsikt att skapa bestående förändringar av arbetssätt och förhållningssätt för att stärka jämställdheten.

Publicerad 21.1.2019 kl. 14:44
Uppdaterad 21.1.2019 kl. 14:44