Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdraget från regeringen

Ålands landskapsregering tillsatte en kommitté  (Dnr K10/08/1/40) med uppdraget att utarbeta en handlingsplan för integrering uppföljning och utvärdering av  genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgen. Handlingsplanen ”En jämställd barnomsorg” antogs av landskapsregeringen den 16 mars 2010.

Kommittén konstaterade i sin analys av uppdraget att jämställdhet är en fråga om demokrati och värdegrund och valde därför att bland annat fokusera på att förstärka och utveckla det genuspedagogiska arbetet i barnomsorgen på Åland. Visionen för barnkommittéuppdraget var och är att flickor och pojkar skall ges alla möjligheter att växa upp till fria, glada och harmoniska kvinnor och män som vågar, kan och vill utnyttja alla sina förmågor, talanger, resurser och möjligheter utan begränsande genusramar. Det handlar inte om att ta ifrån utan om att lägga till. Då flickor och pojkar bemöts med genusglasögonen på ger vi dem 100 möjligheter att vara på, 100 olika sätt att göra, tänka, tycka, vilja och önska istället för ett för flickor och ett annat för pojkar.

I enlighet med handlingsplanen för en jämställd barnomsorg inledde landskapsregeringen ett två-årigt projekt  för att få igång processen med att integrera genus- och jämställdhetsperspektivet i barnomsorgens ordinarie verksamhet.

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för en åländsk barnomsorgsverksamhet med hög och likvärdig kvalitet för flickor och pojkar samt förverkligandet av målsättningarna i förundervisningsprogrammet.

Kunskap om hur jämställdhet och ojämställdhet skapas samt förståelse för hur vi skapar normer ger nycklar till jämställdhetsarbetet. Jämställdhet ska behandlas som ett obligatoriskt uppdrag och som en kunskapsfråga. Det finns inga patentlösningar för hållbart jämställdhetsarbete i barnomsorgen. All utveckling och förändring är beroende på just det sammanhang som det bedrivs i. För att nå en jämställd barnomsorg måste förutsättningar skapas för ett framgångsrikt och kontinuerligt jämställdhetsarbete bland chefer och personal. Ett framgångskoncept är att också involvera vårdnadshavarna i alla steg av processen.

Katrin Sjögren

F.d. Social- och miljöminister.

Jag är feminist. Det innebär ingenting annat än att jag anser att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar till stora delar om kunskap och attityder.

Att jämställdheten utvecklas är en av våra viktigaste demokratifrågor. Upplysning och fakta är avgörande för hur framgångsrikt jämställdhetsarbetet blir.

Trots att vi i norden lever i ett av de mest jämställda hörnen av världen finns det åtskilligt att göra. Ibland tar vi ett steg fram, men det känns nästan lika ofta som om vi tar två steg tillbaka.

Barnomsorgen är viktig när det gäller att motarbeta traditionella könsrollsmönster. Det åländska samhället är inte jämställt och barnomsorgen är en stor och viktig aktör i fostran av morgondagens vuxna.

Jämställdhet är en av våra viktigaste demokratifrågor men det är också ett kunskapsområde. När man väl fått jämställdhetsglasögonen på sig går dom inte at ta bort! Man får ett annat, viktigt perspektiv. Syftet med projektet har varit att ge barnomsorgspersonalen kunskap, verktyg och modeller.

Projektets målsättningen har varit att vidga flickors och pojkars individuella kompetenser och valmöjligheter i livet utan begränsningar av vad som är kvinnligt och manligt. Att barngruppen blir en inkluderande och bekräftande miljö för alla barn. Vi ska absolut inte plocka bort utan lägga till. Vi behöver se över fördelning av inflytande och resurser och ge föräldrar och barn en service av hög kvalitet samt faktiskt leva upp till innehållet i barnomsorgens olika styrdokument.

Responsen från både föräldrar och barnomsorgspersonal har varit överväldigande!

Publicerad 21.1.2019 kl. 14:48
Uppdaterad 21.1.2019 kl. 15:24