Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Till vårdnadshavare

Vuxnas förhållningssätt till barnen präglar de möjligheter som varje barn får. Att skapa goda förutsättningar för varje barn är ett gemensamt arbete för vårdnadshavare och andra vuxna som barnet möter. Öppenhet och dialog med vårdnadshavarna är  nödvändiga ingredienser i jämställdhetsintegreringsarbetet. Vårdnadshavarnas engagemang stärks om de  får information och erbjuds möjlighet att ta del av planer och erfarenheter.

Familjen är oftast barnets viktigaste uppväxtmiljö, särskilt när det gäller den djupare utvecklingen av identitet och inställning till livet och medmänniskor. För ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är det nödvändigt att också föräldrarna förstår och accepterar det genusbaserade jämställdhetsarbetet i barnomsorgen.  Föräldrarnas krav, åsikter och inställningar är viktiga. I dialogen med föräldrarna är det viktigt att påvisa målet och uppdraget med att arbeta för jämställdhet i barnomsorg. Arbetet ska leda till större möjligheter för barnen. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete begränsar inte barnen, utan ger dem istället tillgång till fler uttryckssätt, vägval och intressen. Jämställdhet är ett verb – något vi skapar tillsammans.

Vårdnadshavare och andra vuxna i barnets liv har ett stort  ansvar då det gäller att bryta den osynliga samhällsstrukturen, ojämställdheten genom att  bemöta flickor och pojkar jämställt vilket ger  barnen 100 sätt att vara på, 100 sätt att göra, tänka, vilja och önska istället för ett för flickor och ett för pojkar. Det handlar alltså om att lägga till och inte att ta ifrån.

Enligt landskapsregeringens handlingsplan ”En jämställd barnomsorg” har personalen i den åländska barnomsorgen erbjudits utbildning i genus- och jämställdhetsfrågor jämte handledning gällande jämställdhetsuppdraghet i den egna verksamheten och tillika möjlighet att reflektera över sin roll i jämställdhetsintegreringsarbetet av kärnuppdraget.

Publicerad 21.1.2019 kl. 14:41
Uppdaterad 21.1.2019 kl. 14:41