Valreformer

Inför nästa lagtings- och kommunalval i oktober 2019 kommer en rad reformer att genomföras. Här kan du följa reformerna genom att ta del av dokument och annat material som är aktuellt.

Reformerna sattes igång av föregående landskapsregering. Den tillsatte en utredning, som presenterade sin slutrapport i december 2015. De förslag som presenteras där har i stort sett blivit godkända av den nuvarande landskapsregeringen.

Möjlighet att rösta på internet

Ett förslag är att införa röstning per internet i de åländska valen. Det ska göras i två steg, vid valet 2019 endast i lagtingsvalet och endast för ålänningar bosatta utanför Åland, och sedan i valet 2023 i både lagtingsvalet och kommunalvalen och för alla röstberättigade.

Internetröstning förbereds inom förvaltningen, som har en särskild kommission med sakkunniga till sin hjälp. På den här sidan publiceras dokument och länkar som har samband med beredningen. Under hösten 2018 kommer ett system för röstning via internet att upphandlas.

Jämställdhetsbonus för lagtingsgrupperna

Landskapsregeringen har också fattat beslut som syftar till främja jämställdheten i lagtinget. En jämställdhetsbonus införs i fördelningen av de bidrag som lagtingsgrupperna får för sin verksamhet. Bonusen kommer att träda i kraft år 2020 och den kommer att betalas ut till de grupper som hade lika många kvinnliga som manliga kandidater till lagtinget i valet 2019. Det blir också nya bestämmelser om antalet kandidater som får ställas upp i valen.

Ny vallag

Reformerna betyder att det finns behov av en helt ny vallag. Den nu gällande lagen är från 1970 och börjar vara föråldrad när det gäller språk och disposition. Givetvis har många bestämmelser förnyats sedan lagen tillkom, men de många ändringarna och tilläggen genom årens lopp har gjort lagen svår att hitta i. En del viktiga bestämmelser saknas helt och hållet.

Förslaget till ny vallag har skickats ut på remiss under sommaren 2018. Remissvaren ska vara inne den 5 oktober, och i början av november kommer lagförslaget att ges till lagtinget. Den nya lagen ska träda i kraft i god tid före valen i oktober 2019.

Förslaget hittar du under rubriken Bilagor här intill.

Publicerad 15.11.2016
Uppdaterad 10.8.2018