Ansökan om samarbetsstöd

Kommuner och kommunalförbund kan ansöka om samarbetsstöd för åtgärder som utvecklar det kommunala samarbetet.

Fokusområden för år 2017 är samverkansprojekt inom it som genomförs i samarbete med Åda Ab och projekt som gäller samhällskritiska funktioner exempelvis nödvatten eller gemensam räddningsmyndighet.

Ansökan bör vara inlämnad senast den 1 april om projektet är planerat att starta samma års höst och den 1 oktober om projektet är tänkt att starta efter följande årsskifte.

Läs först avsnittet Ansök om stöd nedan. Ta sedan gärna kontakt med finansavdelningen för att diskutera projektet i god tid innan kommunen lämnar in ansökan.

Ansök om stöd

Utvecklar ditt projekt den kommunala servicen?

Projektet ska leda till effektivare produktion av kommunal service för att kunna få stöd av landskapsregeringen. Det ska tydligt framgå i ansökan på vilket sätt projektet utvecklar den kommunala servicen. Engagera gärna kommuner/kommunalförbund som inte tidigare samarbetar inom området.

Vem kan söka?

Alla kommuner och kommunalförbund kan ansöka om samarbetsstöd. Ansökan ska gälla ett projekt där minst två kommuner deltar.

Hur bedöms din ansökan?

I prioriteringen av ansökningar fäster landskapsregeringen särskild vikt vid följande:

Graden av samverkan: Landskapsregeringen utvärderar substansen och bredden i det kommunala samarbetet. Utöver det bedöms om det finns ett relevant stödbehov för projektet.

Projektets kvalitet: Landskapsregeringen bedömer projektets mål, kommunernas möjlighet att genomföra projektet och projektets metod.

Projektets förankring: Landskapsregeringen utvärderar hur förankrat projektet är på politisk och tjänstemannanivå.

Projektets effekt: Landskapsregeringen utvärderar projektets effekt och långsiktiga betydelse för kommunal samverkan och service.

Vad kan man ansöka om stöd för?

Landskapsregeringen ger först och främst stöd för de extra kostnader som ett samarbetsprojekt leder till. Stöd för inventarier eller investeringar kan normalt inte få samarbetsstöd eftersom de inte är projektspecifika. Ett undantag är investeringar i samband med etablering av ny kommungemensam verksamhet.

Samarbetsstöd beviljas normalt inte för redan påbörjade projekt.

Hur mycket kan man ansöka om?

År 2019 finns 300 000 euro att ansöka om. 

Samarbetsstödet kan normalt inte finansiera ett projekt till 100 procent. Det innebär att kommunerna förväntas ha en egen finansiering.

Det finns inte något bestämt högsta ansökningsbelopp för samarbetsstöd.

Tekniska krav på projektet och ansökan

Kommunal samverkan

Minst två kommuner ska ingå i projektet.

Projektets finansering

Att handlägga ansökan går snabbare om följande är tydligt:

 • den totala kostnaden för projektet
 • sökt belopp
 • kommunernas egen finansieringsandel
 • hur kommunerna fördelar den egna finansieringsandelen mellan sig.

Kom ihåg att kontrollera hur kommunernas egeninsats ska finansieras.

Projektperioden

Projektet kan högst pågå under det år som stödet beviljas samt året därpå.

Projektbeskrivning

Förbättra möjligheterna att få stöd genom att beskriva projektet så konkret som möjligt. Att handlägga ansökan går också snabbare om en projektbeskrivning är bifogad där följande är tydligt:

 • syftet med projektet
 • projektets mål
 • projektmetod
  (inkl. hur kommunerna samverkar i projektet)
 • förankringen i de kommuner som deltar i projektet
 • vem som ska arbeta med projektet
 • tidsplan
 • budget.

Kostnaderna för projektet bör vara så specificerade att det går att bedöma om de är rimliga. Kom ihåg att budgeten ska vara i balans, det vill säga totala utgifter och totala intäkter ska motsvara varandra.

Ansvarig för ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om vem som är ansvarig för ansökan samt kontaktuppgifter.

Utbetalningar

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot redovisning av betalda godtagbara kostnader. I samband med att kommunen redovisar de ekonomiska kostnaderna ska man även rapportera om projektets resultat. Rapporten ska dessutom innehålla en utvärdering av det genomförda projektet. Av rapporten bör framgå om det förväntade målet uppnåtts och hur man arbetat för att nå målet. Ifall projektmålen inte uppnåddes ska det förklaras varför.

Kom ihåg att ange kontonummer i IBAN-format i ansökan.

Lagstiftning

Landskapslag (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 11.1.2019