EU

Huvudmålsättningen för EU:s funktionshindersstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

EU:s funktionshinderskort

EU:s Funktionshinderkort tas i bruk år 2018. Funktionshinderkortet är avsett för personer som behöver extra stöd för att jämlikt och aktivt kunna delta i samhället. 

Se infofolder under Bilagor här intill.

Läs mer om funktionshinderskortet på Funktionhinderskortets webbplats

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i EU

I Europeiska kommissionens broschyr Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder - villkor i medlemsstaterna framgår en översikt över de villkor som gäller för användande av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Innan du reser till ett annat land, ta reda på de regler som gäller i landet i fråga. Det kan finnas lokala regler som skiljer sig åt inom landet t.ex. gällande avgifter.

Läs broschyren under Bilagor här intill.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 11.3.2019