Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över gamla Karlbybron
Karlbybron spänner över strömmen mellan Karlby och Finnö på landsväg 760. Bron har en körfil för fordon och en smal gångbana. Vägen är belagd med oljegrus och bron har träslitbana.

Nya karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik. 

Under sensommaren och hösten 2019 var anbudsförfrågan för entreprenaden som omfattar utbytet av nuvarande bro över strömmen mellan Karlby och Finnö utannonserad men inga anbud inkom under anbudstiden. Därför har Ålands landskapsregering, under senhösten, gått igenom förfrågningsunderlaget och gjort förändringar för att göra entreprenaden attraktivera för de entreprenörer som verkar på marknaden.
Entreprenaden beräknas starta sensommaren 2020.
 

Vad händer just nu?

Vad?
Förfrågningsunderlaget arbetas igenom för att anbudsförfrågan ska bli attraktivare på marknaden . Förväntat anbudsdatum beräknas till 11/6.

Varför?
Under hösten 2019 gjordes en upphandling av entreprenaden som inte resulterade i några anbud. 

Tid?
Målsättningen är att ha en entreprenör klar till sommaren 2020, starta entreprenaden efter semestern 2020 och en ny, färdigställd bro till hösten 2021.

Hur påverkar det mig?

  • Under entreprenadtiden leds trafiken in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
  • Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt. 
  • Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan.
  • Skolgården avgränsas med staket mot vägen.
  • Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll. 
  • En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över brom utan trafikljus. 

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet som ingår i entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. Området som berörs sträcker sig från den tillfälliga bron till vattenområdet söder om nuvarande bro.

Sänkt hastighet till 30 km/h.
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta trafik i en fil.

Vad händer just nu?

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 20.5.2020 kl. 14:07