Samarbete

Ett nära samarbete med arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och med Sveriges infrastrukturdepartement samt med de nätansvariga bolagen Fingrid, Svenska kraftnät och Kraftnät Åland är synnerligen viktigt för projektet. Även Flexens med demoplattformen Smart Energy Åland och Högskolan på Åland är viktiga samarbetsparter.

Eftersom projektet är väldigt omfattande och komplext krävs det att extern branschspecifik expertis involveras i projektorganisationen.

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) är centrum för forskning och utveckling inom energisektorn och även specifikt för havsbaserad vindkraft och för power-2-x. Landskapsregeringen har gett universitet i uppdrag att utarbeta en vägkarta för projektet som sedan kommer att ingå i grunden för utvecklingen av strategi och handlingsplan.