Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal samt underentreprenören började flytta ut arbets
Måndag den 11/1 2020 började entreprenören att etablera sina bodar och personal samt underentreprenören började flytta ut arbetsmaskiner till entreprenadområdet.

Nya Karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik.

Vad händer just nu?

Trafikomläggning vecka 14, 2021

  • Trafiken leds in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
  • Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt. 
  • Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan. Skolgården avgränsas med staket mot vägen.
  • Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll. 
  • En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över bron utan trafikljus. 

Sänkta hastigheter

På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och
på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

 

 

 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 7.4.2021 kl. 16:03