Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över gamla Karlbybron
Karlbybron spänner över strömmen mellan Karlby och Finnö på landsväg 760. Bron har en körfil för fordon och en smal gångbana. Vägen är belagd med oljegrus och bron har träslitbana.

Nya karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den 19/8 2020 har Landskapsregeringen tecknat avtal med Eriksson Bygg Ab för entreprenaden som omfattar förnyande av nuvarande bro i Karlby inklusive brobyggnads-, vägbyggnads- och rivningsarbeten samt avtal för leverans av tillfällig bro under entreprenadtiden.  I september startar entreprenadarbetena med att bygga tillfällig vägförbindelse och bro. Trafiken måste flyttas från nuvarande bro innan bron rivs.

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik. 

Under våren 2020 har vi upphandlat entreprenadarbetena med att byta ut nuvarande bro över strömmen mellan Karlby och Finnö. Vi har nu utvärderat de anbud som inkom den 11/6 2020. Eriksson Bygg Ab:s anbud har antagits och avtal kan tecknas efter besvärstiden på 33 dagar om inget besvär inkommer. Entreprenaden upphandlades första gången under hösten 2019 utan att något anbud inkom.

Byggstarten är nu planerad till andra halvan av augusti 2020. Färdigställandetiden är planerad till senhösten 2021.

Vad händer just nu?

Vad?
Avtal har tecknats med Eriksson Bygg Ab med entreprenadstart i september 2020.

Varför? 
För att säkerställa ett fungerande trafiksystem. 

Tid?
Entreprenören arbetar med att planera och bereda entreprenaden, vi återkommer med tidplan under de kommande veckorna. Projektet förväntas vara färdigställt senhösten 2021.

Hur påverkar det mig?

  • Under entreprenadtiden leds trafiken in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
  • Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt. 
  • Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan.
  • Skolgården avgränsas med staket mot vägen.
  • Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll. 
  • En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över brom utan trafikljus. 

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet som ingår i entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. Området som berörs sträcker sig från den tillfälliga bron vid skolan till vattenområdet söder om nuvarande bro.

Sänkt hastighet!
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

Vad händer just nu?

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 4.9.2020 kl. 10:40