Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över gamla Karlbybron
Karlbybron spänner över strömmen mellan Karlby och Finnö på landsväg 760. Bron har en körfil för fordon och en smal gångbana. Vägen är belagd med oljegrus och bron har träslitbana.

Nya karlbybron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Byggstart sker under januari 2021.
Färdigställandetiden är planerad till senhösten 2021.
Just nu pågår förtillverkning av betongdelar till stöd och ändskärmar i Möckelö.
 

 

Vad händer just nu?
Vad händer just nu?

Vad?
Just nu pågår förtillverkning av betongdelar till stöd och ändskärmar i Möckelö.

Varför? 
Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd och uppfyller inte den belastning som dagens trafik utsätter bron för.

Tid?
Entreprenören arbetar med att planera och bereda entreprenaden som har planerad byggstart januari 2021. Projektet förväntas vara färdigställt senhösten 2021.

Hur påverkar det mig?

  • Under entreprenadtiden leds trafiken in på skolinfarten och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg till den vägen som går till Rysskläpp.
  • Skolinfarten planeras om under byggtiden så att trafiken hamnar så långt från skolan som möjligt. 
  • Vid skolan anläggs en vändplats för skoltaxi och infart för leveranser till skolan.
  • Skolgården avgränsas med staket mot vägen.
  • Parkeringsplatserna för skolans personal flyttas till gräsytan vid hotell Brudhäll. 
  • En grusad gångväg anläggs längs den tillfälliga vägen från parkeringen fram till skolinfarten.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över brom utan trafikljus. 

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Karlbybron?
Vattenområdet som ingår i entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl. Området som berörs sträcker sig från den tillfälliga bron vid skolan till vattenområdet söder om nuvarande bro.

Sänkt hastighet!
På omfartsvägen genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/timme och på tillfälliga bron max 20 km/timme. Den tillfälliga bron kommer endast att tillåta växelvis trafik i en fil.

Vad händer just nu?

Bakgrund

Nuvarande Karlbybron uppfördes under 1970-talets början och är en stålbalksbro med fundament av gjuten betong och vägbana av trä. Den har nu nått slutet på sin tekniska livslängd och vi måste därför riva den gamla bron och ersätta den med en ny i samma läge som nuvarande bro.
Genom att bygga en ny bro över Karlbyströmmen som uppfyller dagens tillåtna trafiklaster på allmänna vägar samt dimensionsregler får vi en bättre trafikförbindelse till östra delen av Kökar för både tyngre och lättare trafik. 

Publicerad 8.1.2020 kl. 16:09
Uppdaterad 12.11.2020 kl. 13:18