Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Anmälan av TV-avgift

Ägare av televisionsmottagare är avgiftsskyldig för innehavet och ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen. En anmälan ska göras innan en televisionsmottagare börjar användas.

Anmälan görs skriftligen till:

Ålands landskapsregering
Redovisningsbyrån
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

eller via det digitala formuläret.

Landskapsregeringen registerar din anmälan och skickar ut fakturan i samband med följande faktureringsperiod. 

Betalning av TV-avgift

För innehav av en televisionsmottagare betalas en årlig avgift. Enligt Ålands landskapsregerings beslut (2017:61) om avgifter för innehav av televisionsmottagare är avgiften 220 € per år och kan betalas i rater om 55 € för 3 månader eller 110 € för 6 månader. Endast en avgift betalas maximalt per hushåll. Televisionsavgiften uppbärs i förskott.

Ändring av namn eller adress

Meddela TV-avgiftsadministratören (tv-avgift@regeringen.ax +358 18 25141) ändringar gällande namn eller adress inom 2 veckor.

Uppsägning av TV-avgift

Observera att uppsägning av televisionsavgiften görs skriftligen till landskapsregeringen. Uppsägningen ska innehålla en skriftlig motivering. Uppsägning av televisionsavgiften träder i kraft den dag uppsägningen inkommit till landskapsregeringen.

Uppsägning görs skriftligen till:

Ålands landskapsregering
Redovisningsbyrån
PB 1060
AX-22111 Mariehamn

eller via det digitala formuläret.

Televisionsinnehavarregister och kontrollanter

Landskapsregeringen för ett register över televisionsavgiftsinnehavare. I registret behandlar landskapsregeringen personuppgifter för att hantera uppbörden av avgifterna enligt landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet (ÅFS 2011:95).

Landskapsregeringen har förordnat särskilda kontrollanter att övervaka anmälningsskyldigheten av televisionsmottagare. Kontrollanterna arbetar över hela Åland. Kontrollanterna har tydligt tjänstemärke att visa upp vid kontroller.

Ofta förekommande frågor

Varför är summan på min senaste faktura avvikande?

Eftersom TV-avgiften vid årsskiftet 2020 – 2021 byts ut mot en allmän media-avgift av skattenatur räknas slutsumman ut per dag fram till 31.12 och varierar beroende på betalningsperiod.

Vad är en televisionsmottagare?

Televisionsmottagare är exempelvis TV, Smart-TV, digitalbox, dvd-spelare med kanalväljare, video med kanalväljare och dator med TV-kort. En vanlig dator, surfplatta eller mobiltelefon anses däremot inte utgöra en televisionsmottagare.

Kan jag, utan att betala TV-avgift, använda en televisionsapparat t.ex. som bildskärm för playstation även om jag inte kopplar apparaten till antennuttaget?

Enligt 5 kap. 28 § 1 mom. landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet betalas en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare. Avgiftsskyldigheten är alltså kopplad till själva innehavet av en televisionsmottagare. Detta betyder att om du har en televisionsmottagare ska du betala den årliga avgiften, oavsett användningsändamålet.

Vart går mina pengar?

Från de medel som har influtit i TV-avgifter avdrar landskapsregeringen kostnaderna för uppbörden, TV-avgiftskontrollen, registerhanteringen, faktureringen och upphovskostnaderna. Efter dessa avdrag betalas summan till Ålands public service-bolag Ålands Radio och TV Ab.

Jag har dålig mottagning, vem ska jag kontakta?

Gäller det störningar av tv-sändningar eller din radio kontakta Ålands Radio och TV Ab.

Kontaktuppgifter på Ålands Radio och TV:s webbplats

På Ålands Radio och TV:s webbplats finns också ett formulär för att anmäla om störning i TV-mottagningen från Smedsbölesändaren.

Måste jag som hyresgäst betala TV-avgift, om jag hyr en inredd lägenhet och hyresvärden har placerat en televisionsmottagare i lägenheten?

Du måste betala avgiften om du är mantalsskriven i hyreslägenheten och har en televisionsmottagare i din besittning. En televisionsavgift måste emellertid inte erläggas om du inte är mantalsskriven i hyreslägenheten, utan istället har din stadigvarande bostad i ett hushåll där det finns en betald TV-avgift.

Måste jag som studerande betala TV-avgift, om jag har en televisionsmottagare i min lägenhet på studieorten?

Du måste betala avgiften om du är mantalsskriven i lägenheten på studieorten. En televisionsavgift måste emellertid inte erläggas om du inte är mantalsskriven i lägenheten på studieorten, utan istället har din stadigvarande bostad i ett hushåll i landskapet Åland där det finns en betald TV-avgift.

Om du är mantalsskriven i ett hushåll där det inte finns en TV-avgift, måste du betala avgiften för televisionsmottagaren på studieorten.

Jag har en televisionsmottagare i min övernattningslägenhet. Måste jag betala TV-avgift?

Du måste betala avgiften, men dock så att bara en enda avgift betalas för samtliga televisionsmottagare som är avsedda att användas i ditt hushåll. Har du en televisionsmottagare i den bostad där du är mantalsskriven och har betalat TV-avgiften, inräknas televisionsmottagaren i övernattningslägenheten till samma TV-avgift.

Jag hyr ut en lägenhet i andra hand och har lämnat kvar en televisionsmottagare i lägenheten. Vem betalar TV-avgiften?

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand och låter televisionsmottagaren stå kvar i lägenheten, är det din hyresgäst som ska betala TV-avgiften.

Jag är bortrest varje år cirka sex månader och ser annars också väldigt sällan på TV. Kan jag då bara betala halva avgiften?

Enligt 5 kap. 28 § 1 mom. landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet betalas en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare. Avgiftsskyldigheten är alltså kopplad till själva innehavet av en televisionsmottagare. Det har ingen betydelse hur många dagar om året du använder televisionsmottagaren.

Jag kommer från ett annat nordiskt land och ser på TV på min sommarstuga på Åland cirka två månader om året. Måste jag då också betala TV-avgiften?

Enligt 5 kap. 28 § 1 mom. landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksamhet betalas en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare. Avgiftsskyldigheten är alltså kopplad till själva innehavet av en televisionsmottagare. Det har ingen betydelse hur många dagar om året du använder televisionsmottagaren.

Enligt 4 § 5 punkten i landskapsregeringens beslut (2017:61) om avgifter för innehav av televisionsmottagare betalas televisionsavgift dock inte för televisionsmottagare, om televisionsmottagaren används av en person som inte har hemort på Åland och den har införts till Åland av denna person och använts här högst tre månader. Denna regel innebär att en avgiftsskyldighet inte uppstår om televisionsmottagaren förs bort från Åland innan tre månaders tidsfrist har löpt ut.

Avgiften kan uppbäras direkt med stöd av lag. Hur säkerställs mitt rättsskydd?

Du kan begära att landskapsregeringen fattar ett särskilt beslut om avgiftsskyldighet. Begäran ska skickas skriftligen till registraturen. I begäran bör framkomma varför du anser att ett särskilt beslut ska fattas.

Härutöver har landskapsregeringen en skyldighet att fatta ett särskilt beslut om avgiftsskyldighet och om tidpunkten för när avgiften ska börja betalas, om det har blivit uppenbart vid en kontroll att någon använder en televisionsmottagare som inte har anmälts och oenighet råder huruvida avgiftsskyldighet föreligger.

Publicerad 24.3.2017 kl. 13:29
Uppdaterad 8.10.2020 kl. 13:25