Restaurering och ändring av kyrkliga byggnader

Vid planering av en väsentlig ändring, rivning eller ändring av användningsändamålet för en skyddad kyrklig byggnad eller en kyrklig byggnad som tagits i bruk för minst 50 år sedan, ska församlingen begära yttrande från museiverket över planerna. På Åland ska yttrande även begäras från landskapsregeringen. Ärenden som gäller kyrkliga byggnader handläggs av kulturbyrån.

Utlåtandena ska inhämtas redan i planeringsskedet. Arbetsprocessen underlättas om de antikvariska myndigheterna involveras redan från början. Kyrkofullmäktiges beslut om ändring ska slutligen fastställas av Kyrkostyrelsen.

Väsentliga ändringar är till exempel:

  • Fasadändring
  • Ändring av färgtyp och färgsättning
  • Ändring av fast inredning
  • Belysning
  • Tillgänglighetslösningar
  • VVS-lösningar