Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland

Bilaga Brev till förplägnadsrörelser tillagd 8.7.2020

Uppdaterad 26.6.2020

Landskapsregeringen har publicerat förtydliganden om hur regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn ska tillämpas på Åland.

Regionförvaltningsverkens anvisningar innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet och placeringen av kundplatserna samt serveringen av mat och dryck.

Restaurangerna har sedan den 1 juni med vissa begränsningar kunnat servera mat och dryck till sina kunder inomhus och på uteserveringarna. Anvisningarna ger närmare uppgifter om vad som förväntas av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) och förordningen utfärdad med stöd av den.

Finlands regering utfärdade den 18 juni 2020 en förordning som från och med den 22 juni innebär bland annat följande lättnader i restriktionerna av restaurangernas verksamhet: kunderna kan själva servera sig mat från stående bord, restaurangerna får ha öppet mellan klockan 04-02, utskänkning av alkohol kan ske mellan klockan 09-01 och antalet kunder som samtidigt befinner sig inomhus kan uppgå till högst 75 % av det maximala antalet. Restriktionerna gäller under tiden 22 juni – 12 juli 2020, varefter förordningens begränsningar av öppettider- och utskänkningstider och antalet kunder avlägsnas.

Utgångspunkten för de uppdaterade restriktionerna är fortfarande att sörja för en god hygien och tillräckliga avstånd mellan kunderna i syfte att förhindra spridning av coronaviruset. Trots att man lättar på begränsningen av antalet kunder är det viktigt att förhindra trängsel exempelvis vid bardisken och i köerna. Alla kunder måste ha en egen sittplats. Det måste finnas tydliga anvisningar för kunderna om möjligheten att tvätta eller desinficera händerna. Kunder med förkylningssymtom får inte heller komma till restaurangen.

Kunderna ska ha tillgång till restaurangernas plan
Restaurangerna ska göra upp en plan över hur de följer regionförvaltningsverkens anvisningar för att förhindra spridning av coronaviruset. I anvisningarna finns närmare uppgifter om utarbetningen av planen och en planmall.

I planen ska enligt 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar finnas bland annat en beskrivning av de rutiner som man har beslutat ska följas i restaurangen och en anteckning om det största tillåtna antalet kunder. En sammanfattning av planen ska hållas framlagd för kunderna när de kommer till restaurangen.

Kunden är förpliktad att följa restaurangens instruktioner
Kunder får inte komma till restaurangen om de har symtom som passar in på COVID-19, så som hosta eller feber. I regionförvaltningsverkens anvisningar finns noggrannare beskrivet vilka anvisningar som man ska ge kunderna.

Om kunden inte följer restaurangens rutiner och personalens anvisningar har personalen rätt att avlägsna kunden från lokalerna med stöd av 11 § i landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet.

Restaurangernas egenkontroll är väsentlig, landskapsregeringen handleder och övervakar
Restaurangernas egenkontroll har en väsentlig roll vid tillsynen av verksamheten. Anvisningarna är gjorda till stöd för restaurangernas egenkontroll. Därtill övervakar landskapsregeringen att restaurangerna fullgör de skyldigheter och iakttar de begränsningar som är i kraft.

Lagen om smittsamma sjukdomar ändrades så att restaurangerna kan öppnas på ett tryggt sätt
Lagen om smittsamma sjukdomar har enligt riksdagens beslut ändrats genom att temporärt lägga till 58 a § (om begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom) och 58 b § (om tillsyn över förplägnadsrörelser och uppföljning av förutsättningar för begränsningar). Lagen är i kraft under perioden 1.6.2020-31.10.2020. Den 18 juni 2020 utfärdade Finlands regering med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar en tidsbestämd förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Förordningen är i kraft under tiden 22.6.2020– 1.8.2020 och den upphävde den tidigare förordningen om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (401/2020). Förordningen innehåller också bestämmelser om de begränsningar som ska tillämpas i stället för de begränsningar av förplägnadsrörelsers öppettider och serveringstider samt största antal kunder eller personer som anges i 58 a § 2 och 3 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar.

Publicerad 18.6.2020 kl. 00:00
Uppdaterad 9.7.2020 kl. 09:18