Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Långholmsströmsbron

Nya Långholmsströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Långholmsströmmen. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.

Projektets målsättningar är att:

  • Att nuvarande bro ersätts med en ny innan den nuvarande bron måste tas ur trafik på grund av de skador och kapacitetsbegränsningar som bron uppvisar.
  • En trafiklösning under byggtiden där trafiken leds över en tillfällig vägbank söder om nuvarande bro arbetas fram. 
  • Nuvarande bro rivs inom projektet.
  • Att genomströmningsarean i sundet under bron bibehålls eller ökas.
  • I projektet eftersträvas att minst bibehålla samma underfartshöjd för sjötrafiken under bron.
  • Den nya bron byggas för dubbelriktad trafik och uppfyller de trafiklaster som idag gäller på allmänna vägar (Eurocode och NCCI 1,2) inklusive speciallast LM1, LM2 och LM3 framförd som en enskild specialtransport, centriskt på brons körbana i max 20 km/h.
     

Vad händer just nu?

Vad händer just nu?

Vad?
Konstruktörer och projektörer arbetar med att detaljprojektera bron, vägen och de geotekniska förstärkningsåtgärderna som krävs för att förverkliga projektet. Detaljsprojekteringen ligger till grund för det förfrågningsunderlag som entreprenadupphandlingen ska basera sig på. Miljötillståndsansökan ska lämnas in för projektet.

Varför? 
Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd och uppfyller inte den belastning som dagens trafik utsätter bron för.

Tid? 
Projekteringen av förfrågningsunderlaget planeras att pågå till sommaren 2020, därefter planeras upphandlingen av entreprenadarbetena att inledas med målsättning att broutbytesentreprenaden ska kunna starta i under första kvartalet 2022. Färdigställande tiden för entreprenadarbetena beräknas vara ca 1,5 år.

Hur påverkar det mig?
Trafiken under byggtiden kommer att vara begränsad till ett körfält även på vägbanken öster om nuvarande bro för att skapa utrymme för det arbetsområde som behövs i entreprenadskedet när den nya bron byggs. För de tillfälliga trafiksituationen som uppstår under byggtiden kommer trafikanordningsplaner att upprättas som beskriver de planerade trafiksituationerna i detalj.

Vad händer just nu?

Bakgrund

Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2012-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.

Projektets utformning har arbetats fram under förstudie- och programfasen då flera olika alternativ analyserades. Bl.a. utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä men tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna trafik genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI) trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut. 

Den nya bron planerats ligga på samma ställe som nuvarande bro. Trafiken leds under byggnadstiden över en tillfällig vägbank söder om nuvarande varande bro. Vattengenomströmningen i sundet under byggnadstiden säkras med trummor i den tillfälliga vägbanken. Den nya bros spännvidd ökas något vilket medför att vattengenomströmningen i sundet inte beräknas minska. Trafiksäkerheten kommer att förbättras något genom att den nya bron blir dubbelfilig och att sikten förbättras.

Publicerad 10.11.2020 kl. 15:14
Uppdaterad 10.12.2020 kl. 15:53