Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Långholmsströmsbron

Nya Långholmsströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron ligger i Brändö kommun och spänner över Långholmsströmmen. Den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet i förhållande till vad som är tillåtet på allmänna vägar idag. Trafiken över bron är idag viktbegränsad för att trafikanterna säkerhet ska kunna garanteras. Bron är en stålbalkbro i ett spann, med körbana av trä, den är konstruerad enligt de fordonslaster och konstruktionsnormer som gällde i slutet av 60-talet vilket inte uppfyller de krav som samhället idag ställer på det allmänna kommunikationsnätet. Bron är dessutom i slutet av sin tekniska livslängd som för den här typen av konstruktioner är ca 40 år. Bron måste därför ersättas med en ny bro.
 

Bakgrund

Den nya bron planerats ligga på samma ställe som nuvarande bro. Trafiken leds under byggnadstiden över en tillfällig vägbank söder om nuvarande varande bro. Vattengenomströmningen i sundet under byggnadstiden säkras med trummor i den tillfälliga vägbanken. Den nya bros spännvidd ökas något vilket medför att vattengenomströmningen i sundet inte beräknas minska. Trafiksäkerheten kommer att förbättras något genom att den nya bron blir dubbelfilig och att sikten förbättras.

Projektet ingår i ett större övergripande program, Broutbytesprojektet 2012-2027, för ett hållbart samhälle genom att uppdatera trafiksystemet på Åland så att infrastrukturen uppfyller samhällets krav på lastkapacitet och gällande konstruktionskrav (eurocode och NCCI) för broar i det allmänna vägnätet.

Projektets utformning har arbetats fram under förstudie- och programfasen då flera olika alternativ analyserades. Bl.a. utreddes om man kunde bygga brons överbyggnad helt av trä men tyvärr visade utredningen att marknaden inte ännu har tillräckligt utvecklade tekniska system för att hantera de trafiklaster som krävs för broar i det allmänna trafik genom gällande dimensioneringsregler och lastkapacitetskrav (eurocode och NCCI) trots att speciallasten LM3 inte beaktades fullt ut. 

Vad händer just nu?

  • Den 15/2 2022 antog landskapsregeringen Eriksson Bygg Ab:s anbud på entreprenaden som omfattar utbytet av Djurholmssundbron och Långholmsströmsbron inklusive nödvändiga vägbyggnadsarbeten och åtgärder för tillfälliga vägförbindelser under entreprenadtiden.
  • Avtal har tecknats den 23/3 2022 och nu inleds entreprenadarbetena under de kommande veckorna.

 

 

 

 

Publicerad 10.11.2020 kl. 15:14
Uppdaterad 23.3.2022 kl. 15:45