Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Signalkräfta

Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) är en art, som importerats till Europa från Nordamerika. Arten bär på sjukdomen kräftpest, vilken är en dödlig sjukdom för europeiska kräftarter. Sjukdomen är därmed dödlig för vår inhemska art flodkräfta (läs mera i bilaga Kräftbroschyr). Signalkräfta på Åland förekommer veterligen i Tjudö träsk och i sju små träsk eller dammar i skärgården. Dessutom finns en odling på Kumlinge.

Signalkräfta på EU:s lista över invasiva arter

År 2012 tog landskapsregeringen ett beslut om att förbjuda flyttning och hållande av signalkräfta i förvar, odling, dammar och vattendrag inom landskapet Åland för att förebygga spridning av kräftsjukdomen kräftpest. Alla förekomster som kommer till landskapsregeringens kännedom efter den 7 december 2012 anses olagliga, om man inte kan bevisa att signalkräftorna har funnits i vattendraget före detta datum.

Läs beslutet om begränsning av signalkräftans utbredning på Åland

Den 13 juli 2016 antog Europeiska kommissionen en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

Läs genomförandeförordningen om invasiva främmande arter som pdf på webbplatsen EUR-Lex.

Signalkräfta finns med på denna lista. Förekomst av arter som finns på listan ska bekämpas med åtgärder för att begränsa, innesluta eller avlägsna den. Odling och spridning av signalkräfta till nya vattenområden är förbjuden.

Odling

All verksamhet där reproduktion av signalkräfta aktivt främjas eller genom att försäkra överlevnad med till exempel mat klassas som odling eller uppfödning. Naturdammar där signalkräftor naturligt kan försörja sig kan fortfarande utnyttjas för kräftfångst.

Att förhindra spridning av kräftpest

Spridning till nya vatten är förbjudet. Pesten sprids främst genom transport och flyttning av kräftor, men den kan även spridas med vatten, betesfisk och redskap. Det här innebär att betesfisk skall fångas i havet eller i samma sjö som den används. Fångstredskap ska inte flyttas mellan sjöar. Andra redskap som används i sjön som båtar och fiskredskap skall helst inte flyttas mellan sjöar. Om man gör det måste de ovillkorligen tömmas på vatten och desinficeras. Mer information finns i bilagan Kräftbroschyr.

Se skillnad på flodkräfta och signalkräfta

Den tydligaste skillnaden mellan flodkräfta och signalkräfta är den ljusa fläcken i tumgreppet på klorna, som signalkräfta har. Flodkräfta saknar ljus fläck, men har ofta en röd vårta i greppet. Det finns även andra skillnader, se bilaga Kräftbroschyr.

Publicerad 17.5.2017 kl. 09:38
Uppdaterad 2.8.2021 kl. 12:54