Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skog och mark

Landskapets egna skogar

Landskapets eget skogsinnehav omfattar 2.500 hektar skogsbruksmark, varav 1.438 hektar är produktiv skogsmark. Det utgör endast ca 2 % av den totala skogsmarken på Åland. Förvaltningen av detta skogsinnehav sköts av Landskapets fastighetsverk.

Skogsinnehavet är fördelat på 25 olika skogsbruksfastigheter där stommen utgörs av de gamla kungsgårdarna.

Målsättning

Målsättningen för landskapets skogar är att fastigheterna skall brukas så att den virkesproducerande förmågan nyttjas på ett hållbart sätt samtidigt som den biologiska mångfalden och skogens mångsidiga nyttjande beaktas. Speciell vikt läggs vid att hålla landskapets skogsmarker öppna och tillgängliga för allmänheten i rekreations- och informationssyfte. Landskapets marker skall vidare användas för skoglig forsknings- och försöksverksamhet.

Landskapets skogar
Skogsmark 1.438 ha
Tvinmark, impediment, övr. mark 1.063 ha
Skogsbruksmark, totalt 2.501 ha
Virkesförråd, totalt 204.000 m3
Medelvolym på skogsmark 144 m3/ha
Tillväxt, totalt 8.500 m3/år
Medeltillväxt på skogsmark 6,1 m3/ha/år
Årlig avverkning (planerad) ca 5.500 m3/år

Forsknings- och försöksverksamhet

Intresset för skoglig försöksverksamhet på landskapets marker väcktes redan på 1930-talet då man på några platser införde främmande trädarter med bl.a. nordamerikanskt ursprung. Den skogliga forskningsverksamheten har sedan slutet av 1950-talet bedrivits i samarbete med Naturresursinstitutet LUKE.

Jaktarrenden

Jakträtten på flertalet av landskapets skogsfastigheter är utarrenderad för en 6-års period. Nuvarande arrendeperiod avslutas 30 juni 2018.

De aktuella områdena är indelade i två olika kategorier enligt följande förteckning:

  1. Områden där jakträtten utarrenderas till högstbjudande (>150 ha)
  2. Områden där jakträtten utarrenderas på basen av lottningsförfarande

Arrendepriserna på ovanstående områden är:

  1. Högstbjudande, dock lägst 5,00 euro/hektar, år
  2. 5,00 euro/hektar, år
Publicerad 15.5.2015 kl. 14:57
Uppdaterad 23.7.2020 kl. 09:02