Covid-19

Företagsstöd under coronakrisen

Nedan finns en kort sammanställning av de stödåtgärder som är framtagna för företag på Åland till följd av coronavirusepidemin. Listan innefattar åtgärder som söks direkt från landskapsregeringen eller från olika statliga myndigheter och de åländska kommunerna. Under respektive åtgärd hittar ni länkar till relevant information.

AMS - Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare 1.1-28.2.2022

Nu kan du som företagare på nytt ha rätt till arbetsmarknadsstödet för företagare. Anmäl dig som arbetssökande vid AMS senast den 15 februari 2022 för att arbetsmarknadsstöd ska kunna betalas för hela januari och februari 2022.

Information om temporärt arbetsmarknadsstöd

Landskapsregeringen - Tillfälligt likviditetsstöd

Företag med förutsättningar att bedriva en långsiktig lönsam verksamhet men vilka drabbats negativt till följd av undantagsförhållandet i hela Finland på grund av covid-19 utbrottet kan söka ett tillfälligt likviditetsstöd om maximalt 20 % av beviljad likviditetskredit i bank.

Observera att du som sökande måste uppfylla villkoren för näringsrätt på Åland se kriterierna. Ansökningstiden har förlängts t.o.m. 30 november 2021.

Sök näringsrätt

Stöd till företag inom logiverksamheten

Ansökan om ett tilläggsstöd inlämnas till landskapsregeringens registrator från den första februari 2021. Sista ansökningsdag är 30 november 2021.

Företag som inte har erhållit en likviditetskredit av ett kreditinstitut men där en ny kapitalinsats tillförs företaget (kapitallån efterställt andra lån) kan beviljas ett särskilt krisstöd om 40 % av tillfört kapital till företaget.

Ålands landskapsregering har den 29 januari 2021 fastställt principer för beviljande av ett tillägg till stödåtgärden tillfälligt likviditetsstöd (24.3.2020) eller tillfälligt utökat likviditetsstöd (15.5.2020) gällande företag inom logiverksamhet. 

Finnvera - Garanti

I den exceptionella situationen orsakad av coronaviruset tryggar Finnvera små och medelstora företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnvera-borgen.

Finnvera hjälper företag i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat.

Finnvera covid-19 

Kostnadsstöd

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av covid-19 och som har kostnader som är svåra att justera. Stödet riktas till de företag och branscher som har drabbats hårdast av covid-19 pandemin.

Stödet är ett statligt stöd och Statskontoret fattar beslut om stöd utifrån företagens ansökningar och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens försäljning. Stödet kan sökas under särkilt fastslagna ansökningstider enligt de kriterier och villkor som regeringen fastställt.

Information om kostnadsstöd.

AMS – Temporärt arbetsmarknadsstöd

Företagare kan temporärt få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och oväntade nedgången  i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet. Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa gäller från och med 1 april  till och med 31 december 2020. (Tidigare 30 juni, tiden har förlängts.)

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är:

• att företagarens arbete på heltid har upphört på grund av coronavirusepidemin eller

• att inkomsten av företagsverksamheten på grund av coronavirusepidemin är mindre än 1089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare

Det är inte ett krav att företagsverksamheten ska upphöra för att få stödet.

Se AMS information om temporärt arbetsmarknadsstöd 

Kommunerna - Stöd till ensamföretagare

Ansökan har avslutats 30.9.2020

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Sådana kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3 – 31.8.2020.

Som ensamföretagare definieras en företagare eller yrkesutövare som inte har anställd arbetskraft, inklusive företagare på frilansbasis.

Ensamföretagare ska söka stödet i företagets hemkommun, dvs. i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret. Kommunerna får organisera ansökan på det sätt de anser lämpligt, antingen elektroniskt eller med pappersblanketter.

För mer information om ansökan se information på respektive kommuns hemsida.

Frågor och svar om stöd till ensamföretagare publicerade av arbets- och näringsministeriet  

Företagarna på Åland FPÅ – Innovationsstöd

Inom ramen för ett särskilt samarbetsavtal mellan landskapsregeringen och Företagarna på Åland ska FPÅ ta fram innovativa lösningar för åländska företag som gynnar det åländska samhället samt premierar företagare som har bra idéer. Ett särskilt innovationsstöd kan sökas av någon aktör som har en idé som låter konkurrenter eller liknande företag att samsas om en gemensam plattform. Kriterierna är att det gynnar flera företag och att just den tjänsten inte finns just nu samt att den är öppen för företag att ansluta sig till. Stödet kan uppgå till högst 4000 euro.  Ansökan kan ske fortlöpande och görs digitalt. Efter att styrelsen hos FPÅ behandlat och godkänt projektet söks finansiering från landskapsregeringen i form av en klumpsumma.

Se Företagarna på Åland för ytterligare information

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland – Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn

Finlands regering har beslutat att införa ett tillfälligt krisstöd till fiskerisektorn för att dämpa negativa ekonomiska konsekvenser till följd av koronaviruspandemin. Förordningen träder ikraft den 18.5.2020 och gäller till 31.12.2020. Stöd kan beviljas till företag inom fiskerinäringen som har förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet, utan begränsning avseende företagets storlek. Stödbeloppet är 3000 euro till 10000 euro.

Åländska företags ansökningar handläggs av närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Närmare anvisningar om stödet finns på Arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Temporärt understöd till fiskerisektorn.  

Se Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande för ytterligare information.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland – Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk

Finlands regering har fattat beslut om att införa ett tillfälligt krisstöd till mikroföretag (färre än 10 anställda) med företagsverksamhet på gården eller som bearbetar och säljer jordbruksprodukter och till primära jordbruksproduktion som drabbats av coronavirusepidemin. De här stöden skall beviljas för den här typen av företag i hela Finland, inklusive Åland. Stödet som uppgår till mellan 5000 euro till 10000 euro och skall beviljas till företag vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av covid-19 epidemin under 2020.

Åländska mikroföretag på landsbygden och jordbruksföretag som kan komma i fråga för detta stöd kan göra en ansökan i Hyrrä-stödsystemet som många åländska landsbygdsföretag är bekanta med. Stödansökningar från Åland kommer sedan att handläggas av Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral belägen i Åbo. Stödet kan sökas från och med den 18 maj 2020.

Det temporära stödet till företag på landsbygden förlängs fram till juni 2021 och nedre gränsen för stödet sänks till 2000 euro och övre gränsen höjs till 80000 euro. Ansökningar kan lämnas in via Hyrrä från och med den 31 december 2020.

Mer information om stöden finns på Livsmedelsverkets webbplats

Information om förlängning

Restaurangstöd

Restaurangstödet består av två delar som kompletterar varandra. Stöd för återanställning och en skälig gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. Detta är ett statligt stöd och söks via NTM-centralen.

Information om restaurangstödet

Återlåning av mervärdesskatt

Företaget kan begära att få tillbaka den moms företaget betalat i början av 2020. I praktiken gör företaget en begäran om betalningsarrangemang och betalar den återbetalade momsen senare tillbaka till Skatteförvaltningen genom betalningsarrangemanget. Det enklaste sättet att göra en begäran om betalningsarrangemang är att göra den i MinSkatt från och med 26.5.

Anvisningar för ansökan om att få mervärdesskatterna tillbaka och betala dem senare på skatteförvaltningens webbplats

Information till dig som är stödmottagare av företagsstöd eller projektfinansiering

Till dig som redan har ett bidrag beviljat i form av ett företagsstöd t.ex. för investering, internationalisering, skärgårdsstöd, ett projektstöd ur något EU-program eller liknande och som behöver veta hur reglerna för kostnadernas stödberättigande ska tolkas.

Under rådande omständigheter kan ett projekt med kort varsel behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster, vilket kan medföra kostnader för tjänster som inte utförts eller varor som inte levererats. En investering kan behöva avbrytas eller ändra karaktär.

Grundläggande krav för att en kostnad ska ge rätt till stöd i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet eller investeringen samt att den är skälig.

Landskapsregeringen avser att godkänna kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras i det enskilda fallet.

Du som stödmottagare ska i så stor utsträckning som möjligt begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras. Detta genom att avboka aktiviteter och utnyttja avbeställningsskydd eller andra eventuella försäkringar. När det är lämpligt ska du utnyttja de möjligheter som finns för att begränsa påverkan på projektets syfte och mål, vilket kan innebära att aktiviteten genomförs i en alternativ form såsom möten och informationsträffar på distans via tillgänglig teknik.

Om konsekvenserna av avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta då kontakt med din handläggare på landskapsregeringen för att diskutera möjliga lösningar för projektet. Detta gäller även om ni har andra frågor kopplat till detta.