Evenemangsbidrag till företag

Ändamålet med stödet är att främja satsningar på nya evenemang under ett uppbyggnads- eller utvecklingsskede, som har en positiv effekt för besöksnäringen och som bidrar till ökat antal övernattningar och inresande till Åland och anordnas utanför den absoluta högsäsongen, dvs utanför julimånad.

Sökande kan vara ett små och medelstort företag i form av enskild näringsidkare, öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, och övriga samfund med fast driftställe på Åland. Sökande kan också vara föreningar och stiftelser som bedriver ekonomisk verksamhet.

Stödberättigande kostnader är rena evenemangskostnader i form av hyreskostnader för offentlig lokal, ljud och ljusteknik, arvoden, marknadsföring eller andra kostnader som bedöms erforderliga för att ett evenemang ska kunna genomföras. Deltagarnas rese-, kost- och logikostnader är inte stödberättigade kostnader. Matkostnader eller andra förmåner till evenemangets funktionärer samt kostnader för arrangörens egna lokal godkänns inte.

Utbetalning görs i efterskott. Stödet täcker mervärdesskatt endast där denna uppkommer som verklig kostnad.

Ansökan om finansiering görs på ett digitalt formulär. 

Ansökan om evenemangsbidrag

Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till högst 40 % av de godkända stödberättigande kostnaderna. Stöd kan erhållas i maximalt tre år för återkommande evenemang. Bidrag som understiger 5.000 euro beviljas inte.

Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökan registrerats hos Ålands landskapsregering. Kostnaderna ska vara betalda inom den i ansökan angivna projektperioden.