Finansiering genom Leader metoden

En del av projektstöden inom Ålands landsbygdsprogram (LBU programmet) och det operativa programmet inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden förverkligas genom lokalt ledd utveckling, Leader. En samhällsorienterad lokalt ledd utveckling baserar sig på principen nerifrån och upp och genomförs i enlighet med en lokal utvecklingsstrategi som har utarbetats inom privat, ideell och offentlig sektor där man har kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras under kommande programperiod utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Inom LBU programmet respektive det operativa programmet inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden har Åland definierats som ett Leader område.

Ålands landskapsregering godkände den 30.9.2015 Leader Åland r.f. som genomförare av LBU-programmets Leader dimension, föreningens förslag till sammansättning i lokal aktions-grupp, LAG, samt föreningens förslag till utvecklingsstrategi. Landskapsregeringen fastställde den 13.12.2016 föreningens förslag till reviderad utvecklingsstrategi. Strategin (reviderad och ursprunglig) för leaderprogrammet hittar du som bilagor.

Kontakta Susanne Strand eller Kenneth Åkergård i LBU-frågor och Jenny Eklund-Melander eller Ralf Stolt i fiskerifrågor.

På Leader Åland r.f:s webbplats hittar du information om ansökningar till lokala projekt i enlighet med den godkända utvecklingsstrategin och aktuella ansökningstider.

www.leader.ax