Interreg-programmet Central Baltic 2014 - 2020

Kommissionen godkände den 16 december 2014 förslaget till gränsöverskridande samarbetsprogram Central Baltic programme perioden 2014-2020 med finansiering från regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Central Baltic programmet 2014-2020 har valt att arbeta med fyra tematiska mål:

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  • Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande

Programmet omfattas även av två horisontella mål:

  • Förbättrad tillgänglighet till och användning av IKT (informations- och kommunikationsteknik)
  • Stöd till skiftet mot en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Både offentliga och privata aktörer kan söka. För att söka krävs att det är minst två partners i projektet från två olika länder inom programgeografin. Det krävs 25 % i medfinansiering för partners i Sverige, Finland och Åland och 15 % medfinansiering för partners från Estland och Lettland.

Ålands landskapsregering kan bevilja offentlig medfinansiering till åländska partners som avser att söka finansiering ur programmet Central Baltic om projektet bedöms förenliga med de programmålsättningar som finns uppställda i programdokumentet samt ligga i linje med landskapsregeringens politiska målsättningar inom det aktuella området. Ansökan om medfinansiering skall göras till Ålands landskapsregering av den åländska partnern och innefatta en sammanställning av projektet på svenska innefattande kort projektbeskrivning, kostnadsupplägg samt finansiering.

För projekt som söker finansiering ur Central Baltic programmet finns särskilt fastställda ansökningstider. Nästkommande ansökningsperiod är utställd till den 15.08-15.10.2019. Ansökningar om offentlig medfinansiering skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 4.10.2019 kl 16.15. (Se ansökningsblankett under rubriken Blanketter här intill.)

Ålands landskapsregering kommer att så snart som möjligt dock senast den 10.10.2019 fatta beslut om eventuell offentlig medfinansiering. Ålands landskapsregerings beslut samt ett undertecknat intyg om villkorad offentlig medfinansiering kommer därefter att omedelbart sändas i original till den åländska partnern. Det är sedan upp till den åländska partnern att se till att informationen om medfinansiering förs in i ansökningsdatabasen och når sekretariatet inom korrekt tid.

Mer information om programmet finns på Interreg Central Baltics webbplats.

Central Baltics webbplats (på engelska)

Hur söker jag ut medfinansieringen?

För att söka ut beviljad medfinansiering från landskapsregeringen använd det digitala formuläret, se Blanketter här intill.