Investeringsstöd

Investeringar

Investeringsstödet syftar till att utveckla det åländska näringslivet genom för nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella företaget ökar eller bibehålls.

Med nyinvestering avses en investering i materiella och immateriella tillgångar i samband med:

  • inrättande av en ny anläggning
  • utvidgning av en befintlig anläggning
  • omställning av produktionen i en anläggning till nya produkter eller
  • en grundläggande ändring av hela produktionsprocessen i en befintlig anläggning

Nyinvestering kan också bestå av förvärv av de tillgångar som tillhör en anläggning om

  • anläggningen har lagts ned eller skulle ha lagts ned om den inte hade förvärvats
  • tillgångarna köps från tredje part utan anknytning till köparen
  • transaktionen genomförs på marknadsvillkor

Stöd beviljas inte för åtgärder som genomförs för att uppfylla lagstadgade krav. För små och medelstora företag kan kostnader för inköp av begagnad utrustning godkännas enligt vad som framkommer i landskapsregeringens beslut om stödberättigande kostnader. Ersättningsinvesteringar som direkt motsvarar en tidigare eller är likartad en tidigare investering godkänns inte.

Ansökan om investeringsbidrag görs till landskapsregeringen på blankett "Finansieringsansökan nationella företagsstöd" som finns som bilaga. När du beviljats investeringsstöd utbetalas bidrag mot redovisning på blankett "Ansökan om utbetalning nationella företagsstöd".

Maximal stödnivå i procent av den totala investeringskostnaden
Sökande företag är På fasta Åland I skärgården Investeringen ska upprätthållas i minst
Litet företag 20 % 30 %* 3 år
Medelstort företag 10 % 20 %* 3 år
Stort företag 10 %* 10 %* 5 år

* Till stora företag på fasta Åland och till företag i skärgården beviljas stödet i enlighet med kommissionens förordning om försumbart stöd, vilket innebär max 200 000 euro under en tre års period. Till små och medelstora företag i skärgården kan stöd beviljas utöver gränsen för försumbart stöd om stödnivån (procent satsen) motsvarande företag på fasta Åland tillämpas.

Investeringar för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.

Stöd beviljas för nyinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar som leder till att exporten och sysselsättningen inom det aktuella företaget ökar eller bibehålls.

Med bearbetning avses varje process som en jordbruksprodukt genomgår som leder till en produkt som också är en jordbruksprodukt.

Med saluföring av jordbruksprodukter menas att ställa fram eller visa upp en jordbruksprodukt i avsikt att sälja, erbjuda för försäljning, leverera eller på annat sätt föra ut på marknaden, med undantag för primärproducentens försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare samt varje förberedande av produkten för sådan försäljning.

Med jordbruksprodukter avses produkter som förtecknas i bilaga I till fördraget, med undantag av fiskeri- och vattenbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1379/2013.

Stödtagare är företag verksamma inom livsmedelsindustrin.

Ansökan görs genom det elektroniska ansökningssystemet "Hyrrä".

Maximal stödnivå i procent av totala investeringskostnaden
Sökande företag är På fasta Åland I skärgården
Litet företag 30 % 30 %
Medelstort företag 20 % 30%
Stort företag 10 % 20 %