Internationalisering

Internationalisering

Ändamålet med stödet är att sänka tröskeln för internationalisering och uppmuntra SMF företag att målmedvetet utveckla sin verksamhet. Stödtagare är små och medelstora företag på Åland med förutsättningar att bedriva en framgångsrik exportverksamhet.

Stödet kan beviljas för deltagande i mässa eller för genomförande av en marknadsundersökning eller en motsvarande utredning om lansering av en produkt eller tjänst på nya marknader, men det kan inte beviljas för reklam, marknadsföring, försäljning eller andra motsvarande direkta säljfrämjande åtgärder och inte för andra utgifter som hör till företagets sedvanliga verksamhet.

Ansökan om internationaliseringsbidrag görs till landskapsregeringen på blankett "Finansieringsansökan nationella företagsstöd" som finns som bilaga. När du beviljats internationaliseringsbidrag utbetalas bidraget mot redovisning på blankett "Ansökan om utbetalning nationella företagsstöd".

Det maximala stöd som kan beviljas uppgår till högst 40 % för SMF företag och 50 % för mikroföretag av de godkända stödberättigande kostnaderna.

Stöd beviljas inte retroaktivt, d.v.s. för åtgärder vidtagna före ansökanregistrerats hos Ålands landskapsregering med undantag av att förskottsbetalningar för kostnader som hör till deltagande i mässor utanför Åland såsom anmälningsavgifter, hyra för monter eller utrustning kan godkännas.