Investeringsstöd till småskalig livsmedelsförädling

Landskapsregeringens stöd till livsmedelsförädling beviljas utgående från Ålands landsbygdprogram i Europeiska unionens förordning (EU förordning nr 1305/2013) och befintlig lagstiftning, landskapets årliga budget samt av landskapsregeringen utfärdade principer.

Ändamål

Stöd beviljas främst till investeringar gällande förädling av jordbruksråvaror.

Du kan få hjälp med ansökan vid landskapsregeringen. Ansökan jämte bilagor lämnas sedan in till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet ”Hyrrä” (under utveckling). Du kan även lämna in en pappersansökan direkt till landskapsregeringen.  Inget projekt får påbörjas innan det finns beslut om stöd. Alla myndighetstillstånd (bygglov, miljötillstånd eller granskning) skall finnas före beslut om stöd.

Stödform

Stöd beviljas dels som ett bidrag och dels som ett banklån med räntestöd.  Bidragsnivån varierar mellan 10-40 % beroende på slutprodukt och var företaget är beläget. 

Urvalsförfarande

Investeringsstödet strävar till förbättra konkurrenskraften och att öka produktionen. Det är dock viktigt att du i planeringen tar in miljöaspekter. Varje ansökan bedöms efter hur den på verkar lönsamhet, konkurrenskraft och miljön. Urvalet görs i enlighet med av landskapsregeringen fastställda urvalskriterier.