Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands landskapsregerings beslut om skärpta begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i oktober

Landskapsregeringen har 12 oktober 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer både inomhus och utomhus på Åland under perioden 13-31 oktober 2020. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar från den 21 september 2020, se bifogad bilaga här intill.

Effektiviteten hos Finlands hybridstrategi vid bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och funktionella parametrar. Besluten om att begränsa sammankomster grundar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stort. Under de senaste veckorna har det i Finland konstaterats allt fler inhemska mer omfattande smittkluster och massexponering som har lett till smittspridning enligt Institutet för hälsa och välfärds riksomfattande lägesrapport för uppföljningen av hybridstrategin 30.9.2020.

Efter att det inte funnits någon konstaterad samhällssmitta på Åland sedan juni 2020 har ett nytt fall av lokal samhällsmitta konstaterats 10.10.2020. Samma dag konstaterades ett ytterligare fall där smittkällan var känd och där smittan skett utanför Åland. Ett flertal personer har satts i karantän enligt 60 § i lagen om smittsamma sjukdomar på grund av nära kontakt med denna person. Enligt handlingsplanen för Åland, baserad på social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan, definieras upptrappningsfasen av epidemin på ett sådant sätt att ett fall av samhällssmitta räcker för att Åland ska bedömas vara i upptrappningsfasen.

Därmed är bedömningen att det nu är nödvändigt att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus eller utomhus på Åland.

Den som arrangerar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med mer än 50 personer är skyldig att se till att säkerheten för deltagarna kan garanteras. Vid behov måste arrangören därför dela in publiken i olika publikområden. Arrangören kan ordna indelningen i ett område enligt egen bedömning, men på ett sådant sätt att ovanstående anvisning kan följas i praktiken.

Varje separat område kan behöva ha egen ingång och utgång, eller att ingång och utgång sker i omgångar, egna tjänster (t.ex. serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal. Genom att begränsa antalet deltagare och undvika att olika grupper blandas med varandra kan man minska antalet exponerade i den händelse att coronavirussmitta skulle konstateras bland deltagarna.

Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer är tillåtna. Landskapsregeringen rekommenderar att ovanstående anvisningar följs också i dem.

Beslutet gäller på hela Åland och träder i kraft den 13 oktober 2020 och upphör den 31 oktober 2020 kl. 24.00. Det här beslutet upphäver landskapsregeringens beslut som meddelades den 24 september 2020 (ÅLR 2020/2268).

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla. Beslutet verkställs omedelbart med stöd av 91 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

I 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar bestäms att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan landskapsregeringen fatta beslut om att i sitt område stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar om de aktuella begränsningarna behövs. En förutsättning är att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en allmänfarlig sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig sjukdom. Enligt 3 mom. i bestämmelsen meddelas besluten som avses i 1 mom. för högst en månad. Åtgärderna ska genast avslutas när det inte längre finns någon smittrisk.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill. Där finns även besvärsanvisningar.

Svar på vanliga frågor om begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster hittar du här.

Publicerad 12.10.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 15.10.2020 kl. 11:15