Antikvarie i arkeologi vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som antikvarie vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, under perioden 16.10.2018 – 29.8.2019, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad vid kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som antikvarie

Till antikvariens ansvar hör att leda, planera och utföra arkeologisk undersökningsverksamhet samt handlägga och föredra arkeologiska myndighetsärenden enligt gällande kulturarvslagstiftning.

Som antikvarie kommer du att:

  • arbeta inom olika sakområden. Information, rådgivning och samråd med fastighetsägare, kommuner och andra samarbetspartners ingår.
  • utföra besiktningsuppdrag samt delta i arkeologiskt fältarbete.
  • ta fram fakta och information gällande arkeologiska undersökningar och arbeta aktivt med kunskapsuppbyggnad och förmedling gällande arkeologiska undersökningar och fornminnesvård.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och i vilken ingår arkeologi som huvudämne samt förtrogenhet med undersöknings- och dokumentationsarbete.

Erfarenhet av GIS-miljö samt med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande. God samarbets- och organisationsförmåga samt att uttrycka sig i tal och skrift är grundläggande.

De som blir aktuella för tjänsterna förutsätts inneha körkort, varför detta bör framgå i ansökan.

Tillträde

Tillträde 16.10.2018 enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön för närvarande 2 884 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 683,15euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 5 oktober 2018 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2018/7285 i ansökan.

Mer information om arbetet som antikvarie

Närmare information om tjänsten lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning.

Telefon: +358 18 25 000
E-post: mikko.helminen@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Publicerad 13.9.2018
Uppdaterad 13.9.2018