Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår den ordinarie tjänsten som byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå.

Vill du vara med och forma det moderna transportsystemet på Åland? Vill du ha ett arbete där du och din byrå direkt påverkar ålänningarnas dag och morgondag? Gillar du transporter, logistik, hållbar teknisk utveckling, strategiska frågor, förankring och kommunikation? Skulle du vilja stötta och leda de tjänstemän som ständigt är i hetluften, både för att dagligen hålla igång transporterna, som för att planera för morgondagens transportservice? Då kanske vi har en tjänst till dig!

Arbetet som byråchef vid Transportbyrån

Vi söker dig som vill bli vår nya byråchef på Transportbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Som byråchef leder du byrån och utvecklar den tillsammans med dina kollegor. Du tillhör avdelningens ledningsgrupp och har därför även en central roll i utveckling av avdelningen och i att stötta regeringen att uppnå sina målsättningar. Du har arbetsledaransvar och stödjer medarbetarna i deras arbete och i den politiska förankringen. Vidare bereder, föredrar och beslutar du i olika ärenden, representerar avdelningen eller landskapsregeringen i olika forum, ansvarar för uppdragen som tilldelas byrån och för kvalitetssäkring av arbetet.

Transportbyrån kan delas i två team. Tranportteamet, till vilket även Ålandstrafikens verksamhet hör, som sköter strategisk trafikplanering, upphandling av transporter och med dessa relaterade frågor, avtalsuppföljning samt bokning och biljettering inom skärgårdstrafiken. De transporter som handläggs av byrån är skärgårdstrafiken, linfärjetrafiken, kollektivtrafiken samt flygtrafiken till Stockholm. Centralt för teamets arbete är framtagande och jämförelser av servicenivåer inom trafiken och utvärdering av nivåernas konsekvenser. Just nu är teamet inne i en spännande utvecklingsfas både avseende digitalisering, såväl för att förbättra kundservicen och förenkla back-office-arbetet inom skärgårdstrafiken och kollektivtrafiken, som inom elektrifiering av kollektivtrafiken.

Det andra teamet inom byrån är tonnageteamet. Teamet planerar och ansvarar för underhållet av landskapsregeringens sex frigående färjor och sju linfärjor, och sköter såväl det regelbundna underhållet som reparation vid driftstörningar och haverier. Teamet arbetar även med anskaffning av nytt och begagnat tonnage i syfte att upprätthålla rätt kapacitet och en god standard inom trafiken. Även inom befintligt tonnage ses på möjligheterna till alternativa drivmedel och modernisering. Översyner köps in av vår verkstad i Möckelö, med vilken teamet har en nära kontakt, medan dockningar upphandlas externt. Teamet har även ett nära samarbete med avdelningens Vägnätsbyrå rörande våra skärgårdshamnar.     

Som byråchef är du med och leder avdelningens utveckling genom avdelningens ledningsgrupp. Du deltar i och stöttar teamens arbete i strategiska frågor, men är även teamens närmaste bollplank och stöd i hur arbetet utvecklas, kommuniceras och förankras. Du arbetar nära enhetscheferna vid Ålandstrafiken och Verkstads- och lagerenheten. I arbetet krävs insikt i komplexa system, strategiska avvägningar, genomtänkt kommunikation, god förankring och beslutsamhet.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högskoleexamen

Vi söker dig som har ledarerfarenhet, intresse av att leda utvecklingsarbete och god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och kommunicera. Förtrogenhet med byråns verksamhet är positivt, men inte nödvändigt. Du upprätthåller rättssäkerhet i myndighetsutövningen och kommunicerar framgångsrikt med politisk ledning, media och allmänhet. Vi ser att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, social och flexibel, samt klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbete framgångsrikt.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande uppdrag där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas dag och morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Din byrå har en central roll i utvecklingen av hållbara transporter på Åland och därmed utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. I din tjänst kommer ingen dag att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre insatser.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 4237 – 5378 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

Ansökan

Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 15 augusti 2022 kl. 15:00 (finsk tid) på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060  
 AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som byråchef

Närmare information lämnas av biträdande avdelningschef Niklas Karlman, byråchef vid vägnätsbyrån Lennart Nord och avdelningschef Yvonne Österlund. Lämna ringbud på mail eller till växeln på +358-(0)18-25000 eller skicka dina frågor till e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på nätverket Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax

Infrastrukturavdelningen och Transportbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjfästen, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färje-, kollektiv- och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor samt el- och energifrågor hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 50 miljoner euro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energifrågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färje-, kollektiv- och flygtrafik samt utförare av färjetjänster och verkstadstjänster för vårt tonnage och fordon. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Infrastrukturavdelningens budget används till största del för att upphandla trafiktjänster och till underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage. 

Transportbyråns organisation består av tre upphandlare, en logistiker och två tekniska inspektörer. Till byrån hör även enheten Ålandstrafiken samt Verkstads- och lagerenheten. Transportbyrån med totalt drygt 40 anställda leds av en byråchef. Färje-, kollektiv- och flygtrafiken är upphandlad på drifts- eller totalentreprenad av byrån, som agerar beställare till den av landskapsregeringen understödda trafiken på Åland.

Publicerad 30.6.2022 kl. 14:38
Uppdaterad 1.7.2022 kl. 09:15