Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Enhetschef för kulturarvsenheten vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår på nytt den ordinarie tjänsten som enhetschef vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum, kulturarvsenheten. Tjänsten kunde inte tillsättas ifjol p.g.a. rådande pandemiläge och anställningsstopp.

Anställningsprocessen och ärendet återupptas härmed och de som sökte tjänsten ifjol behöver inte komma in med en ny ansökan. De tidigare ansökningarna beaktas. Möjlighet föreligger dock att inkomma med kompletterande uppgifter om så önskas.

Arbetet som enhetschef

Till enhetschefens ansvarsområde hör att leda, planera och ansvara för verksamheten vid kulturarvsenheten, bereda ärenden för föredragande samt handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet.

Som enhetschef för kulturarvsenheten kommer du att:

  • Leda och planera verksamheten för enhetens medarbetare
  • Samordna verksamheten med övriga enheter inom Ålands museum
  • Vara ställföreträdande museichef och ingå i Ålands museums ledningsgrupp
  • Leda och planera den uppdragsarkeologiska verksamheten
  • Leda byggnadsvårdsverksamheten
  • Ansvara för den museala verksamheten vid de bebyggda sevärdheterna
  • Ansvara för de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt även andra samlingar
  • Sköta forskningssamordning och kontakter med forskarvärlden
  • Avge sakkunnigutlåtanden inom verksamhetsområdet

Behörighetskrav och kompetensprofil

Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier med i första hand arkeologisk och i andra hand annan kulturhistorisk lämplig inriktning. Dokumenterad forskningskompetens krävs.

Vid bedömning av sökanden kommer stor vikt läggas vid ledarskaps-, planerings- och samarbetsförmåga.

Körkort är en förutsättning.

Tillträde

Tillträde den 1.4.2021 eller enligt överenskommelse. Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön för närvarande 3 361,30 euro per månad, med alla ålderstillägg 4 292,72 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 1 mars 2021 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering                                                            
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som enhetschef

Närmare information om tjänsten lämnas av:

avdelningschef Niklas Stenbäck, utbildnings- och kulturavdelningen, telefon: +358 18 25 000, e-post: niklas.stenback@regeringen.ax eller

museichef Annika Dahlblom, Ålands museum, telefon: +358 18 25 000, e-post: annika.dahlblom@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Utbildnings- och kulturavdelningen och Ålands museum

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings- kultur-, arkiv- biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Ålands museums verksamhet innefattar utställningar och förmedling, ansvar och förvaltning av samlingar, kundservice samt museipedagogiskt arbete vid landskapsägda museer och sevärdheter. Ålands museum handlägger även utförande av uppdragsverksamhet inom sina verksamhetsområden.

Tjänsten som enhetschef är placerad i kulturarvsenheten, som bedriver kulturmiljö- och byggnadsvård, uppdragsverksamhet samt forskningssamordning. Enheten sköter även de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt annan museal verksamhet med samlingar.

Publicerad 26.1.2021 kl. 11:58
Uppdaterad 26.1.2021 kl. 12:00