Fastställande av vägplan för indragande av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3 (LV3), Långnäsvägen, vägområde 438-895-0-3, från infarten till Lotsstigen vidare till Skärgårdskajen, norrut över fastigheten Hamnbacken RNr 1:101, f

Ålands landskapsregering beslöt den 21.3.2024 att fastställa vägplan för indragande av vägrätt samt upphörande av vägändamål för del av landsväg nr 3 (LV3), Långnäsvägen, vägområde 438-895-0-3, från infarten till Lotsstigen vidare till Skärgårdskajen, norrut över fastigheten Hamnbacken RNr 1:101, fastighet 438-401-1-101, Lumparlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 28.3.2024. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 18 april 2024.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 29 april 2024. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

 

Mariehamn den 28 mars 2024

Åsa Mattsson Vägingenjör

 

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 28.3 2024 och att delgivningen jämte medföljande handlingar, efter det att anteckning om tiden för anslående gjorts på densamma, returneras till Ålands landskapsregering.

 

ÅLR 2023/4746