Koordinator för Nordiska hav- och kustarbetsgruppen vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som koordinator för Nordiska hav- och kustarbetsgruppen vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå.

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö.

Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Miljöbyrån handlägger ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och vattenvård.

Arbetet som koordinator för Nordiska hav- och kustarbetsgruppen

I arbetet som koordinator ingår att administrera arbetet i den nordiska arbetsgruppen för hav och kust vilket betyder att planera, genomföra och följa upp arbetsgruppens möten. Som koordinator förbereder man och koordinerar arbetsgruppens dokument t.ex. arbetsprogram, årsrapport, aktivitetskalender, projektansökning och man rapporterar vidare för behandling till olika organ inom NMR.  Koordinatorn uppdaterar även arbetsgruppens hemsida. Arbetet består även av att både föreslå och granska nya projekt och sköta administrationen, den ekonomiska redovisningen och upprätthålla ett arkiv över verksamheten. Därtill ska koordinatorn hålla sig ajour med relevanta beslut som tas inom NMR:s olika organ. Arbetsgruppens årliga budget är ca 400.000 euro inklusive kostnaderna för koordinatorn.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med natur-vetenskaplig eller annan lämplig inriktning.

Erfarenhet av projektledning eller projektarbete är meriterande.

Varaktighet tre år med eventuell förlängning med ytterligare tre år.

Arbetsgruppen har medlemmar från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Arbetsgruppen arbetar enligt ett flerårigt nordiskt samarbetsprogram.

Tillträde

Tillträde 1.3.2019.

Lön

Löneklass A 25

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 18.12.2018 kl. 16.00 lokal tid. Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax  

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060,
AX-22111 Mariehamn

Mer information om arbetet som projektkoordinator

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax och hwww.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Närmare information om tjänsten lämnas av byråchef Helena Blomqvist telefon +358 18 25000 eller helena.blomqvist@regeringen.ax

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 3.12.2018