Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning Gc-väg Näfsby - Kattby

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Näfsby – Kattby, i Hammarlands kommun, fastställs enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 23.12.2020. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 13 januari 2021.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 22 januari 2021. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Länk till protokollet

Publicerad 23.12.2020 kl. 00:01
Uppdaterad 28.12.2020 kl. 16:02