Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning Kastörsbron

Ålands landskapsregering beslöt den 18 februari 2021 att fastställa vägplan för ombyggnad av del av landsväg nr 800, sektion 0 – 441, för utbyte av Kastörsbron (bro nr 20), Kumlinge kommun enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 25.2.2021. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliernas elektroniska anslagstavla.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 30 mars 2021. Delgivningsdagen är den tredje dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Mariehamn den 18 februari 2021

 

Ian Bergström
Projektchef

Anhålles att denna delgivning bringas till allmänhetens kännedom senast den 25 februari 2021 och att delgivningen jämte medföljande handlingar, efter det att anteckning om tiden för anslående gjorts på densamma, returneras till Ålands landskapsregering.

Publicerad 25.2.2021 kl. 00:19
Uppdaterad 25.2.2021 kl. 09:26