Myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands landskapsregering lediganslår en tidsbunden tjänst som myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, sköter information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa samt erbjuder veterinärvård och laboratorietjänster inom livsmedel, jordbruk och miljö. Tillsynen över den privata och offentliga socialvården, den offentliga hälso- och sjukvården och beviljandet av tillstånd för producenter av privat socialservice hör likaså till myndigheten. ÅMHM har ca 35 anställda.

ÅMHM är en underlydande myndighet till social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Arbetet som myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Myndighetschefen leder och utvecklar närmast under styrelsen arbetet inom myndigheten och fungerar som föredragande.  Till arbetsuppgifterna hör bland annat att uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för myndigheten samt ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete, kompetensutveckling och -försörjning samt frågor i anslutning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Till myndighetschefens arbetsuppgifter hör även att avgöra de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte ska avgöras av myndighetens styrelse eller vid sammanträde eller delegerats till annan tjänsteman inom myndigheten.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörig för tjänsten som myndighetschef är den som avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet och som är förtrogen med myndighetens verksamhetsområde samt med förvaltningsuppgifter. Dessutom bör du ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Vi söker en ledare som är modig, nyfiken, ser nya möjligheter och tar initiativ.  En handlingskraftig person som är resultatinriktad, ser helheter och som ser myndigheten som en resurs och är bra på att inspirera och motivera andra för att nå målen. Ditt ledarskap ska vara såväl strategiskt som resultatorienterat och du behöver ha en god förmåga att kommunicera, skapa delaktighet och fatta beslut. I ditt arbete med att leda organisationen bör du också vara bra på att bygga relationer och skapa gott samarbete såväl inom myndigheten som i förhållande till andra målgrupper och nätverk.

Tjänsten tillsätts tidsbundet för en period om fem år.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Lön

Löneanspråk lämnas.

Ansökan

Ansökningshandlingarna och löneanspråk ska vara landskapsregeringens registratorskontor tillhanda senast den 20 februari 2019 kl. 16.00 lokal tid. Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax  

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060,
AX-22111 Mariehamn

Mer information om arbetet som myndighetschef

Läs om att arbeta på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på webbplatsen www.amhm.ax 

Läs också om Ålands landskapsregering på webbplatsen www.regeringen.ax och www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Närmare upplysningar om tjänsten och råd inför en eventuell flytt till Åland lämnas av avdelningschef Bengt Michelsson, tel. +358 (0)18 25260 eller bengt.michelsson@regeringen.ax 

Publicerad 29.1.2019
Uppdaterad 29.1.2019