Projektledare i arkeologi vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår ett tillfälligt arbetsförhållande som projektledare i arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, enheten för kulturarvsförvaltning, under perioden 1.7-31.12.2019, eller enligt överenskommelse.

Utbildnings- och kulturavdelningen och kulturbyrån

Till avdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings-, kultur-, arkiv-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks- och mediaverksamhet samt kulturminnesvården d.v.s. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården, kyrkligt kulturarv, konsten och museiväsendet.

Enheten för kulturarvsförvaltning handlägger ärenden inom arkeologi, byggnadsarv, kulturmiljö och samhällsplanering.

Arbetet som projektledare i arkeologi

Till verksamhetsområde hör att självständigt planera, genomföra och avrapportera arkeologiska utrednings- och undersökningsprojekt (samtliga arkeologiska tidsperioder), samt delta i säsongens andra undersökningsprojekt.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig inriktning. Körkort är ett krav. Förtrogenhet med ovan beskrivna uppgiftsområden är meriterande.

Tillträde

Tillträde den 1 juli 2019 eller enligt överenskommelse.

Lön

Grundlön för närvarande 2 917,19 euro per månad, med alla ålderstillägg 3 725,54 euro per månad samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 7 juni 2019 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Vänligen hänvisa till ärendenummer ÅLR 2019/3770 i ansökan.

Mer information om arbetet som arkeolog/projektledare

Närmare information om tjänsten lämnas av enhetschef Mikko Helminen, enheten för kulturarvsförvaltning.

Telefon: +358 18 25 000
E-post: mikko.helminen@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering 

Publicerad 13.5.2019
Uppdaterad 13.5.2019