Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Projektledare och projektmedarbetare för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga tjänster, en som projektledare och en som projektmedarbetare, för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå.

Om arbetet som projektledare och projektmedarbetare

Projektledaren anställs för att leda och genomföra projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” enligt närmare anvisningar av byråchefen för hälso- och sjukvårdsbyrån. Projektledaren ansvarar för framtagande av projektplan, projektets utförande och för koordineringen av arbetet och samverkan med projektmedarbetaren. Projektledaren rapporterar till styrgruppen.

Projektmedarbetaren medverkar i arbetet enligt en arbetsplan som uppgörs inom projektet och fastställs av styrgruppen.

Det 3½ åriga utvecklingsprojektet för barns och ungdomars hälsa och välmående syftar till att identifiera strukturella hinder för barns och ungdomars hälsa och välmående samt föreslå och implementera långsiktiga lösningar inom verksamheterna barnomsorg, skola, utbildning, socialvård och hälso- och sjukvård. Projektet indelas i tre faser. Faserna 2 och 3 kan pågå parallellt. Projektledaren leder arbetet i en arbetsgrupp som tillsätts med företrädare för de aktuella verksamheterna. Projektet planeras inledas hösten 2022 och avslutas februari 2026.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskraven för båda tjänsterna är lämplig högskoleexamen.

Meriterande kompetenser

Meriterande för projektledaren är erfarenhet av att leda projekt och för projektmedarbetaren erfarenhet av projekt.

Tillträde

Tillträde i september 2022.

Lön

Lön erläggs enligt löneklass A23 - A25 beroende på kompetens.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 11.8.2022 kl. 15:00 lokal tid.

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax
eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet

Kontakta gärna byråchef Ylva Lindström (efter 25.7.2022), telefon +358 (0)18 25000 (växel) eller ylva.lindstrom@regeringen.ax för närmare information.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

www.regeringen.ax

och

http://www.regeringen.ax/jobb

Social- och miljöavdelningen och hälso- och sjukvårdsbyrå

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Hälso- och sjukvårdsbyrån handlägger ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Publicerad 14.7.2022 kl. 07:42
Uppdaterad 14.7.2022 kl. 07:44