Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut

Ålands landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder regleras i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland, i huvudsak i kap 3, 8§, rätten att placera ut anordningar och vidta åtgärder i allmän farled.

Som farledshållare anser Ålands landskapsregering att säkerheten för både sjötrafiken och entreprenadarbetena ska prioriteras i samband med entreprenaden. Beslutet motiveras av att, den skada som en stängning av farleden under entreprenadtiden förorsakar samfärdseln i det aktuella farledavsnittet, är försumbar i förhållande till de säkerhetsrisker som man utsätter allmänheten för om man tillåter allmän båttrafik genom entreprenadområdet. Innan nuvarande bro rivs kommer en tillfällig bro att anläggas söder om bron som begränsar möjligheterna till båttrafik.

När nuvarande bro över Bomarsund rivs, så kommer området kring bron att bli entreprenad- och arbetsområdet där beställaren och entreprenören tillsammans ska ansvara för både arbetstagarnas och allmänhetens säkerhet i enlighet med regleringarna i statsrådets författning gällande säkerhet vid byggnadsarbete (FFS 205/2009).

Entreprenören kommer att behöva ta en del av farled 2715 i anspråk som arbetsområde. För att kunna garantera båttrafikanternas säkerhet under entreprenadtiden måste det området av farleden som berörs av entreprenadarbetena stängas under entreprenadtiden.

Publicerad 21.10.2020 kl. 14:54
Uppdaterad 29.10.2020 kl. 10:01