Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillfällig tjänst som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen samt för havsförvaltning och klimat vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen samt för havsförvaltning och klimat vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med start 2.9.2022 (eller enligt överenskommelse) fram till den 28.2.2025

Om arbetet som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen

Nordiska hav- och kustarbetsgruppen har medlemmar från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Arbetsgruppen arbetar enligt ett flerårigt nordiskt samarbetsprogram. Ålands landskapsregering har koordinerat arbetet för hav- och kustarbetet sedan 1.3.2019. Arbetet utförs för nordiska ministerrådet.

I arbetet som koordinator ingår att administrera arbetet i den nordiska arbetsgruppen för hav och kust samt koordinera arbetet havsförvaltning och klimat, vilket betyder att planera, genomföra och följa upp arbetsgruppens möten. Som koordinator förbereder man och koordinerar arbetsgruppens dokument t.ex. arbetsprogram, årsrapport, aktivitetskalender, projektansökning och man rapporterar vidare för behandling till olika organ inom NMR.  Koordinatorn uppdaterar även arbetsgruppens hemsida. Arbetet består även av att både föreslå och granska nya projekt och sköta administrationen, den ekonomiska redovisningen och upprätthålla ett arkiv över verksamheten. Därtill ska koordinatorn hålla sig ajour med relevanta beslut som tas inom NMR:s olika organ. Arbetsgruppens årliga budget är ca 400.000 euro inklusive kostnaderna för koordinatorn.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav är vid universitet eller därmed jämförbar högskola erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande minst fyra års heltidsstudier med naturvetenskaplig eller annan lämplig inriktning.

Meriterande kompetenser

Erfarenhet av projektledning eller projektarbete är meriterande.

Tillträde

Tjänsten kan tillträdas den 2.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen anställs till och med den 28.2.2025 medan uppdraget för havsförvaltning och klimat upphör den 31.12.2024.

Lön

Lön erläggs enligt löneklass A25.

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 15.8.2022 kl. 15:00 lokal tid. Ansökan sänder du till:
registrator@regeringen.ax
eller
Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet

Kontakta gärna koordinator Oscar Fogelberg, telefon +358 (0)18 25000 (växel) eller oscar.fogelberg@regeringen.ax från den 8 augusti för närmare information.

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

www.regeringen.ax

och

http://www.regeringen.ax/jobb

Social- och miljöavdelningen och miljöbyrån

Social- och miljöavdelningens verksamhetsområde är välbefinnandet hos människor, djur och miljö. Avdelningen har till uppgift att utveckla lagstiftningen, planera, samordna, följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet och utöva viss tillsyn över social-, hälso- och sjukvården samt miljöhälsovården och miljövården, så att den är kvalitativt och kvantitativt ändamålsenlig med beaktande av de aktuella förhållandena och gällande bestämmelser.

Vid miljöbyrån handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, avfall, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet samt ärenden som gäller vattenvård. Förutom byråchefen tjänstgör åtta tjänstemän vid byrån.

Publicerad 12.7.2022 kl. 07:43
Uppdaterad 12.7.2022 kl. 07:43