Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

bilden visar träd som fallit över väg

Trafikinformation efter stormen Alfrida

Felrapportering - Skador och problem i vägnätet

Här kan du rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät. Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för landskapets väghållare, dvs. Ålands landskapsregering och kommunerna.  

Rapportera fel här

Karta över inrapporterade fel

 

Trafikinformation (11.1.2019)

Nedan följer information gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida. Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget

 • Vinterväglag råder och vägbanorna kan vara bitvis vara hala. KÖR FÖRSIKTIGT.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

 • Läget på landskapets vägar är stabilt och vinterväglag råder samt att vissa faror finns i vägområdet och dess närhet.
 • Största delen av huvudvägarnas vägområden är röjda. Röjning har påbörjats på mindre vägar.
 • Närmare information och anvisningar om virkeslagring längs med väg, se rutan Bilagor här intill.

Kommunalvägar

Från kommunerna har ingen ny information inkommit.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar.

 

Trafikinformation  (10.1.2019)

Nedan följer information gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida. Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget

 • Vinterväglag råder och vägbanorna kan vara bitvis vara hala. KÖR FÖRSIKTIGT.
 • Information och anvisningar om virkeslagring längs med väg kommer imorgon fredag 11.1.2019.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

 • Läget på landskapets vägar är stabilt och vinterväglag råder samt att vissa faror finns i vägområdet och dess närhet. Isrivning har utförts på vissa vägsträckor.
 • Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter.
 • ​I skärgården är läget normalt.

Kommunalvägar

Från kommunerna har ingen ny information inkommit.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar.

 

Trafikinformation  (9.1.2019)

Nedan följer information gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida. Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget

 • Vinterväglag råder och vägbanorna kan vara bitvis vara hala och spåriga. KÖR FÖRSIKTIGT.
 • Varning för lågt hängande kablar. Varning för många arbetslag ute på vägarna, både som röjer och sådana som reparerar ledningar. Iaktta försiktighet och sänk hastigheten när man passerar dessa arbeten.
 • Fortfarande kan det finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatser för skolskjutsar, varvid vuxna fortsättningsvis rekommenderas att följa barnen till och från uppsamlingsplatsen.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

 • Snöröjning har utförts på hela vägnätet. Ingen inrapportering av problem med kablar i samband med snöröjningen.
 • Halkbekämpning har utförts på valda platser och kommer att utökas under dagen.
 • Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter.
 • I skärgården är läget normalt.

Kommunalvägar

Saltvik
Alla kommunalvägar är röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet då man rör sig på vägarna. Vägbelysning fungerar enligt ordinarieschema i de områden det finns ström.

Eckerö
Samtliga kommunala vägar farbara i nuläget. Vägsyner pågår fortfarande.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar.

 

Trafikinformation  (8.1.2019)

Nedan följer information gällande trafikläget på de allmänna vägarna och Skärgårdstrafiken till följd av stormen Alfrida. Med allmänna vägar avses landvägar, bygdevägar och till den del kommunerna inkommit med information även kommunalvägar.

Allmänt om trafikläget 

 • Läget på de allmänna vägarna är stabilt men vissa faror finns i vägområdet och dess närhet. OBSERVERA ATT LÄGET DRASTISKT KAN ÄNDRAS OM STORA MÄNGDER BLÖTSNÖ FALLER.
 • Vinterväglag råder och kan vara bitvis halt. Eventuellt snö till kvällen och kallare temperaturer, gör väglaget halare. KÖR FÖRSIKTIGT.
 • Varning för lågt hängande kablar, vilka ytterligare kan tyngas ner av blöt snö.
 • Varning för många arbetslag ute på vägarna, både som röjer och sådana som reparerar ledningar. Iaktta försiktighet och sänk hastigheten när man passerar dessa arbeten.
 • Fortfarande kan det finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatser för skolskjutsar, varvid vuxna fortsättningsvis rekommenderas att följa barnen till och från uppsamlingsplatsen.

Ålands landskapsregerings vägar (landsvägar och bygdevägar)

 • Röjning av huvudvägarnas vägområden fortsätter.
 • En inventering av kablar på väg och lågt hängande kablar har utförts i plogdistrikten.
 • Kontinuerlig uppföljning av väderleken.

Kommunalvägar

Mariehamn:
Läget i staden är stabilt och samtliga gator och vägar fungerar normalt. Det kan finnas gc- vägar, gångstigar eller motionsstigar som kan vara avstängda eller där röjningsarbete fortfarande pågår.

Jomala:
Norra Möckelövägen har begränsad framkomlighet på grund av nedfallna träd och ledningar. Det finns därtill mindre gc-vägar och gångvägar som inte är röjda. Plogare har uppmanats att se över sina distrikt. Röjning pågår längs kommunalvägar, byggnadsplanevägar och gc-vägar.

Lemland och Lumparland:
Samtliga vägar ska vara farbara. Vägsyner pågår.

Geta:
Samtliga kommunalvägar är framkomliga, men det är skäl att ta det försiktigt eftersom det kan finnas lågt hängande elledningar och avsågade träd intill vägarna.

Hammarland:
Vägsyner pågår.

Finström:
Det finns ett trafikhinder på Markusbölevägen. Det är ett träd som är intrasslat i elledningarna. Detta påverkar skolskjutsen så att bussen istället för att köra längst Markusbölevägen till Breidan får köra längst Svartsmaravägen, köra in till Breidan för att hämta upp elever och sedan vidare på Svartsmaravägen igen. Eleverna har samma uppsamlingsställe som vanligt. Vägsyner pågår.

Saltvik:
Alla kommunalvägar i Saltvik är röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet då man rör sig på vägarna. Vägbelysning fungerar enligt ordinarieschema i de områden det finns ström. Av säkerhetsskäl har två ordinarie upphämtningsställen för skolskjutsar organiserats om. Berörda är kontaktade.

Privata vägar

Privata väghållare uppmanas att se till att deras vägar är framkomliga för snöröjningsfordon.

Skärgårdstrafiken

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebook-grupp uppdateras vid trafikstörningar.
 

Trafikläget efter stormen  (3.1.2019)

Ålands landskapsregering meddelar att största delen av det allmänna vägnätet, d.v.s. landsvägar, bygdevägar och kommunala vägar, går att trafikera efter stormen, men att framkomligheten delvis kan vara begränsad.

Ålands landskapsregering varnar för att det på flera platser i vägnätet finns lågt hängande kablar över vägarna, kablar som ligger på vägbanan, utskjutande trädgrenar och andra hinder på delar av vägbanan. På många platser finns det även träd som lutar mot ledningar intill vägen och riskerar att falla över vägen.

Trafikanterna ombeds att därför fortsättningsvis iaktta försiktighet, anpassa hastigheten efter de rådande förhållandena och vara uppmärksamma på att trafikförhållandena snabbt kan skifta.

Publicerad 7.1.2019 kl. 10:38
Uppdaterad 15.1.2019 kl. 14:50