Åva färjfäste

Nytt färjfäste Åva

Vad händer just nu!

Entreprenaden pågår och just nu arbetar vi med pir och kajmurar.

Entreprenören har etablerat sig på området och inlett arbetet med det nya färjfästet. Man har inlett arbetet med nya stödkonstruktioner för utbyggnaden av hamnplanen och det nya färjfästet. Stödkonstruktionerna består delvis av platsgjutna stödmurar och stålspont där vattendjupet är större. Även arbetet med den nya piren har pågår genom att utföra pålningsarbeten. Berget har schaktats fram och just nu pågår sprängningsarbete för hamnplan. Stenmaterialet som fås vid sprängningsarbetet ska användas till fyllningsmassor både på Åva och Jurmo. Entreprenaden startades under hösten 2021 och beräknas vara färdigställd 15 maj 2023.

Om projektet

Med anledning av att fartyg och färjfästen i skärgårdstrafiken är i behov av förnyelse behöver Åva färjfäste genomgå en större ombyggnad. 

Syftet med projektet är att få de ålderstigna färjfästena anpassade till framtidens fartyg och göra dem säkra vid lastning och lossning av fartygen. Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är idag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att inleda förnyande av färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort. Konstruktionerna i färjfästet i Osnäs har dömts ut och NTM centralen projekterar ett nytt färjfäste. Färjfästena på linjen Åva – Osnäs förbereds till att vara av typen samverkande färjfäste, där fartyg och landklaff är kopplade vid lastning och lossning. 

Hamnen på Åva trafikeras idag av två fartyg. M/S Viggen trafikerar färjepasset till Osnäs på den finska sidan om Skiftet och M/S Doppingen trafikerar till ön Jurmo. Hamnen har två färjelägen på grund av att hamnen trafikeras av två fartyg och fartygen ligger ofta i hamn samtidigt. 

 

 

Bakgrund

  • Befintliga konstruktioner för färjfästet på Åva/Långö är ursprungligen byggda ca 1980 och anpassade för fartyg i storlek M/S Ejder och M/S Gudingen. M/S Ejdern slutade trafikera rutten 1998. Konstruktionerna är dessutom uttjänta och kräver en omfattande renovering. 
  • Eftersom färjfästet i Åva till följd av detta behöver förnyas, har det utretts om ett nytt färjfäste ska byggas intill det gamla eller på en ny plats, där fartygets körsträcka kortas med ca 1,4 nautiska mil (2,5 km) eller ca 7 minuter. Förstudien som gjorts i samband med MKB:n visar att det total ekonomiska och miljömässiga fördelaktigaste alternativet är att bygga det nya färjeläget intill det befintliga på Långö. 
  • Nya färjfästen behöver planeras med utgångspunkt från att befintligt eller nytt fartyg med en längd av 65m och en bredd på 13m kan trafikera linjen, dvs i storleksordningen med nuvarande M/S Skarven. Samtidigt projekteras färjfästena så att systemet med samverkande färjfästen kan tas i bruk när fartygen förnyas. 

 

Målsättning

  • Färjfästet förnyas så nya fartyg kan börja trafikera linjen
  • Det nya färjfästet byggs för att klara de trafiklaster som gäller på allmänna vägar
  • En trafiklösning som underlättar lastningen och lossningen av fartygen genom att i framtiden kunna införa samverkande färjfästen i skärgårdstrafiken. Samverkande färjfästen, där fartyg och landramp är sammankopplade och följer varandra underlättar lastningen, speciellt när tunga fordon ska lastas och lossas.

Tidplan

Entreprenade beräknas starta i september 2021 och beräknas vara färdigställd 15 maj 2023.

Hur påverkar det mig?

I planeringen har tagits i beaktande att arbetena ska kunna ske utan större påverkan på trafiken. Störningar kan ske under kortare perioder när arbeten på hamnplanen utförs.