Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Övergripande mål för den åländska jämställdhetspolitiken

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Det övergripande målet kan formuleras i följande delmål:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Samma möjligheter för kvinnor och män till utbildning och avlönat arbete som ger ekonomisk självständighet.
  • Jämn fördelning av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet, samt lika villkor för att ge och få omsorg.
  • Frihet från könsrelaterat våld, kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Jämställdhet som förändrings- och utvecklingsarbete

Arbetet med jämställdhet innebär förändring och utveckling. Utveckling kan ske när vi medvetandegör kvinnor och män om hur samhällets och arbetslivets och strukturer ser ut och vilka konsekvenser det här får för den enskilda individen.

Vi kan inte heller förändra och utveckla utan att förstå hur "ojämställdhet" skapas. Arbetet med jämställdhet kräver att man kan skilja mellan strukturell och individuell nivå. Begrepp som genusordning, genusstruktur, genuskontrakt eller könsmaktsordning används för att förklara hur genus organiseras på ett strukturellt plan.

"Ojämställdhet" skapas och upprätthålls genom att tre faktorer samverkar (Henkel, 2006):

  1. Isärhållandet av könen
  2. Mannen som norm
  3. Heteronormativitet

Då "ojämställdhet" är en del av samhället är det inget som enskilda individer skapar utan det är en större struktur som handlar om traditioner och kultur som vi alla är med och skapar och upprätthåller varje dag (Not: Kajsa Svaleryd 07.10.2010).

En viktig del av arbetet med jämställdhet blir därför att få syn på sig själv och sitt många gånger omedvetna beteende, sina attityder och sina värderingar. Det handlar också om att vuxna är medvetna om vilka förväntningar och krav som ställs på flickor och pojkar samt hur flickor och pojkar bemöts i olika situationer och vad detta får för konsekvenser.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 12.10.2017 kl. 16:23
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 14:52