Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2012–2015

Övergripande målsättning 2012-2015

Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklar vi därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Prioriterade områden 2012–2015

Under perioden 2012-2015 ska några särskilda områden lyftas fram:

  • Utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Kvinnofrid
  • Makt, normer och identitet

Könsindelad statistik

Genomförandet av landskapsregeringens program för jämställdhetspolitiken kräver ett större ansvar av ordinarie aktörer inom sina respektive verksamheter. För att nå jämställdhetsmålen och göra de förändringar som krävs måste man ha kunskap om hur jämställdheten eller ojämställdheten ser ut i det verksamhetsområde man befinner sig i. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och mäns situation, både skillnader och likheter, är en förutsättning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt verktyg för att göra jämställdhetsanalyser eftersom statistiken synliggör flickors/kvinnors och pojkars/mäns behov, förutsättningar och livsvillkor. Det innebär att all statistik som relaterar till individer måste vara insamlad, analyserad och presenterad indelad efter kön och ska spegla jämställdhetsfrågor och problem i det åländska samhället. Samtidigt som genus- och jämställdhetsfrågor ska vara en integrerad del av varje verksamhetsområde är det också angeläget att motverka könsdiskriminering genom aktivt jämställdhetsarbete i form av särskilda åtgärder, insatser och projekt.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017