Regeringsprogram för ett hållbart Åland - kraftsamling för stabilitet och förändring

Landskapsregeringen arbetar för ett bärkraftigt Åland. Vi gör en kraftsamling för framtiden på flera centrala områden.

Att uppnå hållbarhet är ett arbete som måste pågå över flera mandatperioder. Vi vill att Åland ska vara ett ekonomiskt, socialt- och miljömässigt hållbart samhälle där insatser som görs nu bär in i framtiden. Ett hållbart Åland förutsätter jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och bygger på alla människors lika värde och lika möjligheter att delta i samhällsbygget. I hållbarhetsbegreppet ingår insikten att inget politikområde kan frikopplas från det andra: en hållbar ekonomi kräver hållbara strukturer, friska människor och en ren natur.

Ekonomin är ramen för hela det politiska fältet. En god offentlig ekonomi är en grundförutsättning för stabilitet, för reformer och för en utveckling av självstyrelsen. Gamla strukturer innebär kostsam stagnation. Nu finns möjligheter och ett behov att ändra riktningen, att bygga en jämlik välfärd och service på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det är möjligt och nödvändigt att genomföra reformer som förbättrar och moderniserar vårt samhälle, utan att de blir kostnadsdrivande.

Moderniseringen av självstyrelsesystemet fortgår och är en av mandatperiodens stora kraftsamlingar. År 2020 ska ett nytt självstyrelsesystem vara på plats som tryggar förutsättningarna för människorna på Åland, den åländska identiteten och ekonomin. Innehållet i vår självstyrelse, möjligheten att trygga ett bra samhälle, är lika viktigt som att utvidga självstyrelsens ramar.

Landskapsregeringen, vars största tillgång är humankapitalet, ska ha ett modernt, uppmuntrande ledarskap och vara offensiv i sin rekrytering.  Det är en avgörande framtidsfråga. En klar ambition är att landskapsförvaltningen ska vara en attraktiv och dynamisk arbetsplats som lockar både stabil erfarenhet och ungdomlig drivkraft och nyfikenhet.

I vårt småskaliga samhälle behöver vi nyttja all kompetens. Vi behöver en god och fördjupad dialog med ålänningarna, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn och fackföreningarna. Det rör sig om allt från att ta fram lagstiftning och utvecklingsplaner till att föra en öppen och aktiv samhällsdiskussion. På ett hållbart Åland finns flera mötesplatser, flera dialoger och flera konstruktiva kontaktytor.

Ämne: 
Demokrati och hållbarhet
Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017