Regeringsprogram Tillsammans för Åland

Åland är världens bästa plats att leva på. Landskapsregeringens devis ”Tillsammans för Åland” innebär att vi utgår ifrån den enskilda människan. Vi vill ha ett Åland där vi möter varandra med respekt, där alla människor har samma värde, är lika inför lagen och där ingen lämnas utanför. Åland ska vara rättssäkert så att alla garanteras sina fri- och rättigheter. Landskapsregeringen försvarar svenska språket, vår kultur, våra lagstadgade rättigheter och nationalitetsskyddet. Utvecklingen av Ålands självstyrelse och demokratin har högsta prioritet. Självstyrelsen ska utvecklas på ålänningarnas egna villkor. Åland ska ha en självstyrelse som tänker själv, utvecklas och ger ålänningarna nya möjligheter.

Utgångspunkten för det fortsatta självstyrelsepolitiska arbetet är Finlands löfte om att ”ålänningarna ska tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap, som icke är en egen stat”. Inför firandet av Åland 100 år är det en gemensam angelägenhet för Åland och Finland att kunna visa upp Ålands unika samhällsordning som en fortsatt dynamisk och framgångsrik modell för konfliktlösning.

Landskapsregeringens ambitioner är att jubileumsåret, som sträcker sig mellan självstyrelsedagarna 2021–2022, ska leda till omfattande internationell uppmärksamhet. I en tidsepok präglad av oroligheter och förtryck är det angeläget att exemplet Åland lyfts fram som en modern förebild för demokrati, fred och hållbar samhällsutveckling. Beslutet om ett hållbart Åland senast år 2051 togs 2014. Hösten 2016 lanserades utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland med en vision för 2051 samt sju strategiska utvecklingsmål för 2030. Visionen omfattar fyra hållbarhetsprinciper som utgör en internationell, vetenskaplig definition av hållbarhet.

Vi tror på individens egen förmåga och utgår från att varje ålänning tar sitt ansvar och att det offentliga samhället bygger beredskap att hjälpa och stötta när det behövs. Det ska finnas vård, omsorger och utbildning över hela Åland. Fredens öar ska vara en trygg plats att bo och leva på. Vi vill göra kloka, långsiktiga investeringar för kommande generationer.

 Landskapsregeringen tar vara på tidigare regeringars insatser för ett bärkraftigt Åland. Kontinuitet bör vara ett framtida rättesnöre för att samhället ska kunna växa och samtidigt bibehålla våra unika värden. Det är inte en regerings utan alla regeringars ansvar att arbeta för de värden som leder till trygg framtida välfärd och miljö för kommande generationer ålänningar. Regeringsprogrammet innehåller strategiska åtgärder för välfärdsutvecklingen, folkhälsan, sysselsättningen, utbildningen, kompetensutvecklingen, hållbara tillväxten, miljön, konkurrenskraften med mera. Genom en allt mer digitaliserad värld skapas nya möjligheter för deltagande i utbildningar, informationstillfällen och kurser på distans 24/7. Landskapsregeringen avser att ta ett samlat grepp kring förverkligandet av detta. För att nå målsättningarna behövs framför allt ekonomiska resurser.

 Näringslivet är samhällets kraftkälla som genererar arbetsplatser och skatteinkomster. Landskapsregeringen kommer att göra allt för att företagandets förutsättningar och konkurrenskraft ska kunna utvecklas, framför allt genom satsningar på digitalisering, mindre byråkrati samt enkel och tydlig lagstiftning. Vi ska förbättra och utvidga samarbetet mellan det offentliga Åland och näringslivet samt mellan landskapet och kommunerna. Målsättningen är att uppnå breda och långsiktiga överenskommelser. Vi ska också ta vara på tredje sektorns potential. ”Tillsammans för Åland” betyder att staden, landsbygden och skärgården frivilligt ska utvecklas för att uppnå effektiva och socialt rättvisa basfunktioner för alla ålänningar oberoende var de bor.

Många tecken i vår omgivning tyder på att vi går mot en ekonomiskt kärv mandatperiod som kräver återhållsam finanspolitik. Landskapsregeringen utgår ifrån att de utfästa förändringarna i det ekonomiska systemet förverkligas från och med 2021 och bringar återföringen av åländska skattemedel till en mer rättvis nivå. Landskapsregeringens målsättning är en ekonomi i balans på lång sikt. För att undvika upplåning avser landskapsregeringen att föra en finanspolitik som på lång sikt gör det möjligt att bygga upp reserver med tillräcklig likviditet för att hantera konjunkturnedgångar och genomföra nödvändiga satsningar. Utrymmet för reformer som innebär merkostnader kommer emellertid under mandatperioden att vara mycket begränsat. Därför avser vi att söka brett parlamentariskt stöd för stora beslut och framtidssatsningar. Landskapsregeringens förändrade huvudinriktningar i förhållande till lagd budget 2020 kommer att beskrivas i en kommande tilläggsbudget under 2020.

Åland ska alltid vara världens bästa plats att leva på!

Dokument: