Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hjälp och stöd

För elever och studerande inom skolorna på Åland erbjuds olika typer av hjälp och stöd som knyter an till inlärning, hälsa eller trivsel. Oberoende om du är elev, studerande eller vårdnadshavare ska du få hjälp med dina frågor och problem.  Ta kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal så hjälper de dig eller hänvisar till rätt hjälpinstans. Skolorna arbetar på olika sätt med förebyggande verksamhet när det gäller t.ex. mobbning, rusmedel, genusfrågor, hälsa och trivsel. Som bilaga hittar du broschyren Samverkansmodell för barnskyddsarbete.

Stödundervisning, specialundervisning och träningsundervisning

Stödundervisning

Stödundervisning ges till elever som tillfälligt och av olika orsaker blivit efter i sina studier. Undervisningen sker i samråd med vårdnadshavarna och kan initieras av skolan, eleven själv eller av vårdnadshavaren.

Specialundervisning

När lärarnas stödinsatser inte längre är tillräckliga ges eleverna ett utökat stöd. Detta ges av, eller i samarbete med speciallärare, till elever/studerande med lindriga läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, talsvårigheter, anpassningssvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Specialundervisning sköts av respektive skola och dess personal.

Träningsundervisning

Träningsundervisningen är en del av grundskolans specialundervisning. Den riktar sig till elever med olika grader av funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Läroplikten för dessa inleds det år eleven fyller 6 år och avslutas tidigast efter elva år. Närmare information fås av träningsundervisningen vid Kyrkby högstadieskola, kommunens barnomsorgspersonal eller av skol- och barnomsorgspsykologen i det egna skoldistriktet.

Träningsundervisningens webbplats

Skolhälsovården

En allmän information kring skolhälsovården på Åland finns på Ålands hälso- och sjukvårds webbplats.

Läs om skolhälsovården på ÅHS webbplats

Grundskolan

I alla grundskolor på Åland finns hälsovårdare från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) tillgängliga. Via hälsovårdaren kan man nå skolläkaren vid behov. Skolorna har också tillgång till annan elevvårdspersonal såsom psykolog och kurator. Kontakt tas via skolan i den egna hemkommunen.

Gymnasialstadiet

Vid ÅHS finns personal knutna till både Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Studerande kan vid behov få hjälp och stöd av t.ex. hälsovårdare, läkare, psykolog eller kurator. För kontakt och mera information om studerandehälsan, se Ålands gymnasiums webbplats.

Läs om studerandehälsovård på Ålands gymnasiums webbplats

Ålands folkhögskola

Skolan använder sig delvis av samma tjänster för studerandehälsa som Ålands gymnasium.

Kontaktinformation finns på folkhögskolans webbplats

Högskolan på Åland

Information om hälsovård för studerande vid Högskolan på Åland finns på skolans webbplats eller på Ålands hälso- och sjukvårds webbplats.

Läs om studerandehälsovård på högskolans webbplats

Läs om studerandehälsovård på ÅHS webbplats

Missbruk

Grundskolorna på Åland arbetar aktivt med drogförebyggande insatser, bl.a. via ANDTS-projektet.  Om du eller ditt barn har problem med droger kan ni i första hand ta kontakt med skolhälsovården på ditt barns skola. Mariehamns stad har också en alkohol och missbruksmottagning dit det går att vända sig.

Läs om Beroendemottagningen Mariehamn stads webbplats

Mobbning

I förebyggande syfte följer skolorna på Åland, bl.a. program inom KiVa skola-projektet. Om ditt barn är utsatt för mobbning ska du i första hand kontakta den egna skolan och personalen där. Om du upplever att du blivit utsatt för ett brott eller kränkningar och hot på nätet ska du vända dig till polisen på Åland.

Föreningar (tredje sektorn)

Rädda barnen på Åland r.f.

Föreningen Rädda barnen arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn utgående från FN:s Barnkonvention. Föreningen verkar att barn och unga ska känna sig trygga när de rör sig i olika sociala medier. Mer information hittar du på Rädda barnens webbplats.

Rädda barnens webbplats

Folkhälsan på Åland r.f.

Folkhälsans kärnverksamhet omfattar bl.a. omsorg om barn och olika stödformer för familjer.

Läs om folkhälsans verksamhet på deras webbplats

Hem och Skola

Då föräldrar och vårdnadshavare har frågor som barnets skolgång eller skolans verksamhet kan man vända sig till sin skolas Hem och Skola-förening.  Alla skolor har inte en egen förening. Skolans personal kan vid behov ge mera upplysningar och kontaktuppgifter.

Publicerad 7.5.2015 kl. 15:15
Uppdaterad 3.12.2019 kl. 15:16