Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Grundskolan

Grundskolan ska ge en allmänbildande grundutbildning som handlar om både fostran och undervisning. Målet är att stödja elevernas tillväxt som människor och samhällsmedlemmar och att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9. Kommunen har en skyldighet att ordna grundskoleundervisning för alla barn.

Varje barn med hemort på Åland är läropliktig. Det innebär att barnet har en skyldighet att genomgå grundskolan eller inhämta motsvarande kunskaper i en annan skola eller i sitt hem. Läroplikt inträder i allmänhet det år då barnet fyller sju år.

Undervisningen i grundskolan är kostnadsfri för eleverna.  Förutom undervisningen är också läroböcker och övriga läromedel, arbetsredskap och material avgiftsfria. Eleverna har också rätt till en avgiftsfri elevvård, skolmåltid och under vissa förutsättningar en avgiftsfri skolskjuts.

Om en vårdnadshavare väljer att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan ska vårdnadshavaren före läsårets början skriftligen underrätta skolnämnden i den kommun där den läropliktige är bosatt.

Då ett barn enligt vårdnadshavarens beslut fullgör läroplikten hemma, eller i en annan skola än grundskolan, övergår ansvaret för ordnandet av studierna, till vårdnadshavaren. I Landskapet Ålands läroplan för grundskolan finns ytterligare anvisningar om s.k. hemundervisning. Läroplanen finns som bilaga.

Publicerad 7.5.2015 kl. 12:36
Uppdaterad 8.8.2016 kl. 15:54