Kortrutt

Ålands landskapsregering har i en förstudie utrett de ekonomiska, miljömässiga och samhällsmässiga konsekvenserna med ett trafiksystem som bygger på kortare färjepass jämfört med dagens trafiksystem i skärgården.

Förstudien visar att ett kortruttsystem - med samma servicenivå som 2011 - ger följande effekter i jämförelse med dagens trafiksystem i skärgården:

 • kortare eller oförändrade restider mot idag
 • nuvärdet för kostnaderna efter 40 år är 40 miljoner € lägre jämfört med dagens system
 • investeringarna finansieras utan lån
 • investeringarna är återbetalda tack vare inbesparad drift efter 12 år om investeringarna finansieras utan lån
 • lägre utsläpp från färjorna jämfört med hur det är idag
 • lokal miljöpåverkan vid investeringsprojekt
 • kortare restider och förbättrad förutsägbarhet på lång sikt
 • ökade väntetider och flera färjbyten
 • en större möjlighet att anpassa trafiken efter det faktiska behovet.

Projekt som ingår i Kortrutt

 • Projekt Västra Föglö
 • Projekt Östra Föglö
 • Projekt Prästösund

 

Publicerad 31.3.2016
Uppdaterad 6.2.2017