Vägnätsbyrån

Vägnätsbyrån är en beställarorganisation för infrastrukturprojekt, drift och underhåll av trafiknätet, samt beställare av tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik.

Vägnätsbyrån har som uppgift att beställa förstudier, planer, mätningar, projekteringar och byggentreprenader, samt drift och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, färjfästen, farleder, kanaler, fastigheter och linfärjor.

Byrån sköter även trafiksäkerhetsfrågor och strategisk trafiksäkerhet.

Till byrån hör enheten Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik.

Myndighetsutövning i direkt koppling till arbetsfältet och rollen som väghållare samt hantering av ansökningar om anslutning till våra vägar, genomföringar och ledningsdragningar, hastighetsförändringar och dispenser om byggande i närheten av väg hör till arbetsområdet.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 1.2.2017